ELEKTROMAGNETISCH STRALING (EMS) EN HET VOORZORGPRINCIPE

 

   


 | LVDK 21018 | 20-08-2021 |

 

Geacht College,

 

Mijn hele werkzame leven ben ik actief geweest in research and development en heb ik  gewerkt met giftige-, carcinogene-, zeer brandbare- en explosieve stoffen en met straling, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitharding van harsen (feitelijk het onder invloed van straling opwekken van een chemische reactie) of ten behoeve van het voorbehandelen van substraten. Ik heb als uitvinder een patent in dit verband op mijn naam staan (te weten United States Patent nr. 4255464).

Recent heb ik het artikel ‘Paradijs blijkt hel’ geschreven waarin ik tal van voorbeelden geef waarbij de overheid en de samenleving dachten met producten die vernieuwend waren vele paradijselijke voordelen te behalen en die voor velen een medische of milieu-hel bleken te zijn. CFK’s, asbest, DDT, roken, en in statu nascendi (in ontwikkeling) zijnde zaken zoals glyfosaat en  elektromagnetische straling (EMS) 5G en voorgangers.

Ik probeer al jaren de samenleving bewust te maken welke immense risico’s de samenleving loopt met de introductie van steeds meer toepassingen van EMS.

Door mijn opleidingen en werkervaringen was ik mij in een vroeg stadium bewust van de risico’s van EMS. Ik ben in die bewustwording versterkt toen in mei 2015 meer dan 200 wetenschappers die betrokken zijn bij onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van elektromagnetische velden een appèl deden gericht aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarin werd opgeroepen tot het opstellen van meer beschermende WHO-richtlijnen voor elektromagnetische stralingsbronnen en werd aangedrongen op het stimuleren van voorzorgsmaatregelen tegen blootstelling aan elektromagnetische velden en het informeren van het publiek over mogelijke gezondheidseffecten. Het gaat over zaken als een verhoogd risico op kanker, genetische schade, alsmede structurele en functionele veranderingen op het voortplantingssysteem. In het beroep stelden zij dat talrijke wetenschappelijke studies aantonen, dat elektromagnetische velden ook onder de nu geldende normen invloed hebben op levende organismen.  

Als echte bèta was er één test die mij overtuigde dat er EMS en Wifi mogelijk ernstige gevolgen kan hebben op de mens en flora en fauna. Dat was een test waarbij bio-potentiaal metingen aan boomcellen in een kooi van Faraday werden uitgevoerd, waarbij tot op de minuut nauwkeurig was vast te stellen wanneer een Wifi router werd aan- of uitgezet. Er was een zichtbaar effect op de waarde en aard van het te meten bio-potentiaal.

Het voorgaande is de reden dat ik deel uitmaak van het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit.  

De afgelopen jaren heb ik het nodige geschreven over EMS en 5G in het bijzonder. Onder andere:

 

Ondergetekende beseft heel goed dat een gemeente een relatief bescheiden rol heeft als het gaat om wat kan en mag met EMS en haar toepassingen. Dat is grotendeels een rijksaangelegenheid. Het voorgaande laat onverlet dat een gemeente wel een rol kan spelen in het beperken van de risico’s van EMS bijvoorbeeld door het voorzorgprincipe te hanteren bij wat een gemeente aan EMS gerelateerde zaken wel of niet doet.

Er zijn overheden die het voorzorgprincipe wel hanteren. Frankrijk hanteert zoveel mogelijk het voorzorgprincipe. Zo is Wifi en de mobiele telefonie op scholen verboden. Computers aan de draad is daar in overheidsgebouwen de norm. Wel zoveel mogelijk de paradijselijke geneugten maar de risico’s beperken.

Wat zou de gemeente wel kunnen doen om de risico’s voor haar burgers, haar werknemers en de flora en fauna te beperken? De BSD-fractie wil er graag een aantal onder de aandacht van uw college brengen:

 

  • Een nulmeting van EMS in de openbare ruimte(n).
  • Het planologisch instellen van een “witte zone” voorzien voor mensen die EMS gevoelig/elektrohypersensitief zijn (geworden).
  • EMS als afwegingskader meenemen bij aanbestedingen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het vervangen/aanschaffen van lantaarnpalen en camera’s.
  • EMS meenemen in het overleg met partners zoals schoolbesturen en Stadlander.
  • De gevolgen van EMS meenemen bij het heroverwegen van het WMO-protocol. (Bijvoorbeeld voor het kunnen helpen van stralingsgevoeligen bij de kosten van afschermingsmaterialen voor in huis)
  • De mogelijke gevolgen van EMS betrekken bij eventuele aanvragen van Wifi of 5G zenders in de openbare ruimte (denk b.v. aan bushokjes).
  • Het terugdringen, c.q. weghalen van Wifi in kantoren van gemeentelijke gebouwen/instellingen.

 

Graag verneemt de BSD-fractie van uw college welke suggesties uw college deelt met de BSD-fractie en welke suggesties uw college denkt in uitvoering te kunnen nemen.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.

 

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *