DE MENSENRECHTEN BEGONNEN IN BERGHEN!!!

 

   


| jaar 9 | nr. 297  | 31-07-2022 |

 

 

De wereld heeft er heden ten dage geen weet meer van, maar de mensenrechten waar de beschaafde wereld zich op beroept is gestart onder Hendrik II van Boutersem, Heer van Bergen op Zoom. Althans zo lees ik zijne keur van 1398 maart 20.

“Wij, Heinric van Bouterschem, heere van Berghen opten Zoem, maken cond alle luden, die desen brief sullen sien ofte hoeren lesen, dat wij mids grote compassie, die wij onsen goeden luden der poort van Berghen ghehadt hebben ende hebben van den groten onversieneliken brande, die an hem gheschiede in den jare van XCVII opten XVII sten dach van meye, so hebben wij hem ghegheven, consenteren ende gheven allen onsen goeden luden ghemeinlic, dats te weten die poorters ofte poorterssen sijn ofte namaels wesen sullen binnen onser voerseider poort van Berghen opten Zoem, alsulke pointe van rechte als hierna vervolghende in deser letteren ghescreven staen:  

In den yersten, dat men se pinen, noch porssen en sal in gheenre manieren. Ende ghevielt dat men eenighen poorter ofte poortersse tot eenigher tijt namaels pijnde ofte porsde, des af God wilt niet gheschien en sal, so willen wij ende consenteren dat alle deghene, die daertoe hulpen in eenigher manieren dat ons poorter ofte poortersse ghepint worde, die en soude nemmermeer binnen Berghen voerseit comen, noch in onsen dienste, het en ware dat sake dat die persoon ofte mensche, die ment aenseide, swaren woude an den heileghen ende twee wittachtiche knapen met hem daerna voer rechtere, scepenen ende borchmeisteren dat hij daertoe niet ghehulpen en hadde in eenigher manieren, daeraf dat die poorter ofte poortersse ghepint ware.”

Pinen (pijnigen) en porssen (persen) van poorters en poorteressen verbood Hendrik II van Boutersem en wilde eventuele daders voor de rechters slepen. Wat ook opvalt is dat vrouwen en mannen, mits poorters van Bergen op Zoom, gelijkelijk beschermd werden door zijn verbod.

Heer Hendrik II van Boutersem gaf de wereld middels deze keur uit 1398 een aanzet tot wat we nu de rechten van de mens noemen. Hij was zijn tijd ver vooruit.

Hij was vast een drager van het kruis van de heilige Sint Brigida! Hij hoede als Heer van Berghen opten Zoem de mensheid voor het kwade.

 

 

Louis van der Kallen.

   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *