VRAGEN BESTUURLIJKE VOORTGANGSRAPPORTAGE 1e HALFJAAR 2022

 

   


 | PJ 22030 | 11-12-2022 |

 

Geacht college,

 

In de commissievergadering (RDE) op 7 december 2022 is afgesproken om schriftelijk te reageren, indien nodig.

Havenplan en Dijk:
U bedoelt hier Havenplein en Havendijk, misschien een beetje flauw, maar taal technisch hoort hier een koppelteken “-“.

U spreekt over het herstel van de Oude Buitenhaven, ook dit kunt u flauw vinden, maar van enig herstel van de Oude Buitenhaven is nauwelijks sprake. U heeft een archeologisch waardevolle cultuurhistorische eeuwenoude dijk verwijderd en daarmee de sloot richting het Noordland verbreed. Dit met de bedoeling er ooit een jachthaven te maken. Helaas is er nooit nagedacht over het exploiteren van een jachthaven in deze vorm. Ten eerste is het lastig voor boten langer dan 30 voet om in dit kanaal te keren en een ligplaats te hebben. De havenmeester zal over meerdere fietsen moeten beschikken om controle uit te oefenen en passanten naar de uitgang te geleiden, op loopafstand zullen er meerdere voorzieningen moeten worden aangebracht. Kortom een zeer onlogische plek en inrichting. De fractie van de BSD geeft de locatie Van Gorkumweg (pal tegenover Nieuwe Vesting Noord) nogmaals in overweging als beste locatie voor een eventuele nieuwe jachthaven. Dat er al jarenlang plannen worden gemaakt over recreatiewoningen op de Molenplaat of in de omgeving van de Waterschans irriteert de fractie van de BSD mateloos. Er zijn daar geen projectbesluiten over, er is daar geen geld voor beschikbaar, maar er worden daar al jaren lang met partners die bij naam en toenaam bekend zijn bij de BSD plannen gemaakt. Deze ontwikkeling zouden dan de kosten moeten gaan dekken voor een eventuele sluis in het Havenkanaal.

Voor wat betreft het herstel van de Waterschans vraagt de fractie van de BSD aandacht voor het onderhoud en de mogelijke gebruiksfuncties. We horen of zien daar weinig over.
Graag verneemt de fractie van de BSD tijdig met welke kandidaten er oriënterende gesprekken worden gevoerd en waarover. Dit om te voorkomen dat er plannen in gang worden gezet vergelijkbaar met de komst van arbeidsmigranten. Over dit laatste stelt u dat er gestart is met de omgevingsdialoog en planuitwerking. De BSD verzoekt u vriendelijk met dit laatste te wachten totdat er meer zekerheid is n.a.v. de omgevingsdialoog. Van omwonenden heeft de BSD begrepen dat er helemaal geen dialoog is. Omwonenden weigeren ieder gesprek zolang de ontwikkelaar niet bereid is met een blanco situatie het gesprek in te gaan. De zorg omtrent het ontwikkelen langs de Havendijk op vervuilde grond deelt de fractie van de BSD.

Spaensche Scharen:
Er staat helemaal niets in de Bestuurlijke Voortgangsrapportage over het voornemen de locatie Spaensche Scharen in ontwikkeling te brengen. Nu kan het antwoord natuurlijk zijn dat dit pas in de 2e bestuurlijke voortgangsrapportage van 2022 komt, maar dat neemt niet weg dat er al jarenlang plannen en dus kosten worden gemaakt voor het gebied Spaensche Scharen. Als we transparant willen zijn had dit toch zeker in deze voortgangsrapportage moeten worden opgenomen.

Markiezaten:
De fractie van de BSD is in afwachting van de plannen voor de Wal II die in 2022 nog gaat volgen.
Het betreft hier een voortgangsrapportage van het eerste half jaar. Het blijft lastig dan om verwijzingen te doen naar ontwikkelingen in augustus en september, terwijl wij deze rapportage in december pas ontvangen.

Gageldonk-West:
Er is sprake van dat de Heilig Hart kerk wordt afgebroken. Dat zou heel jammer zijn. Temeer daar de kerk een vorm heeft die doet denken aan een moskee. De BSD zag graag de inspanning om de kerk te behouden.

Voor alle ontwikkelingen geldt in hoeverre de bereikte resultaten meetellen voor het afgesproken bestuursakkoord van te behalen woningaantallen. Hetzelfde geldt voor de ambitie tot verduurzaming. Over dat laatste wordt weinig gesproken terwijl dat toch een belangrijke opgave vormt voor ons bestuur.

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Piet Juten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *