VRAGEN INZAKE REGISTRATIE MONUMENTEN

 

   


 | LVDK 23006 | 06-02-2023 |

 

Geacht college,

 

De interpellatie heeft nauwelijks relevante antwoorden opgeleverd. Kern is waar zijn de stukken van de stappen die gezet zijn bij de totstandkoming en registratie van de besluitvorming inzake de aanwijzing tot gemeentelijke monumenten?

  • Ambtelijk werd aanwijzing tot gemeentelijk monument uitgebreid voorbereid.
  • Een beschrijving van het pand wordt opgesteld.
  • Over het voornemen werd een hoorzitting met de eigenaar gehouden.
  • Een collegebesluit wordt opgesteld + een brief aan de eigenaar.
  • Het college neemt een besluit.
  • Circa 2 weken later volgt publicatie.
  • Het monument wordt opgenomen in het register.

Als deze procedure is door lopen was er alleen voor het register een bewaarplicht in het kader van de archiefwet ten tijde van de besluitvorming.

Gezien de opname van het Parkkeetje in het Monumentenboek van de Archiefdienst (door WA van Ham onder redactie van C. Vanwesenbeeck) en in de gewaarmerkte bijlage bij de Monumentennota 2004-2008 bekrachtigd in SROB/04/092 d.d. 28-10-2004 is dit hele proces voor het Parkkeetje doorlopen.

In 2008 is er een website gemaakt waar de eerste GATEN vallen. Tevens blijkt de register of monumentenlijst, in strijd met de Archiefwet niet bewaard.

In april 2021 stelde de BSD-fractie hier de eerste vragen over in onze brief over de voorgenomen bezuinigingen op het museum Markiezenhof. https://www.bsdboz.nl/2021/04/10/bezuinigingen-museum-markiezenhof/

“Een Bergs erfgoedregister, zoals bedoeld in artikel 3.16 lid 3 van de erfgoedwet heeft de BSD-fractie niet kunnen vinden.

Is er een Bergs cultureel erfgoedregister?

Zo ja, waar is het te vinden?

Zo nee, waarom is dat er niet? Juist nu is een dergelijk register naar ons gevoelen noodzakelijk om precies te weten welk cultureel erfgoed de gemeente Bergen op Zoom wil koesteren, behouden, beheren en in stand houden!

Zo nee, wanneer is er dan wel een Bergs cultureel erfgoedregister?

Vraag 5: Is er een Bergs cultureel erfgoedregister en zo ja waar is dat te vinden.”

Het antwoord van B&W; “De gemeente is verplicht een register bij te houden van al het aangewezen cultureel erfgoed. In Bergen op Zoom zijn de aangewezen objecten gebouwen en ruimtelijke objecten bovendien via het kadaster te herleiden of via de website www.monumentenboz.nl te raadplegen. Het Markiezenhof houdt zelf ook een register bij.”

Herlezende dit antwoord moet ondergetekende constateren dat dit geen adequaat antwoord was op de gestelde vragen. Er wordt alleen gezegd dat de gemeente verplicht is een register bij te houden. Er wordt niet gezegd dat het gebeurt, noch wordt verteld waar het erfgoedregister te vinden of te raadplegen is. Er staat alleen dat bovendien het kadaster en www.monumentenboz.nl te raadplegen zijn. Uit “bovendien” zou (kunnen) volgen dat er een register is, waar is dat dan?

Graag een hernieuwde beantwoording van de vragen gesteld is de brief d.d.10 april 2021!!!!!

In 2021 treedt de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen in werking. https://wetten.overheid.nl/BWBR0016876/2021-01-01

“Artikel 3

1 In de openbare registers worden ingeschreven een beperkingenbesluit van een bestuursorgaan alsmede een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, indien daarbij het beperkingenbesluit wordt herroepen, vernietigd, ingetrokken of gewijzigd.
2 Ingeschreven wordt het origineel dan wel een gewaarmerkt afschrift van een beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak.”
Dan moet als gevolg van de Wet Kenbaarheid Privaatrechtrechtelijke Belemmeringen (WKPB) het aanwijzingsbesluit worden ingeschreven in het Kadaster. Daar gaat het massaal fout, vermoedelijk omdat kennelijk diverse aanwijzingsbesluiten dan zoek zijn.

Ondergetekende constateert op basis van een beperkte steekproef dat mogelijk 25 tot 30 % van de gemeentelijke monumenten mogelijk in het Kadaster geen Privaatrechtrechtelijke Belemmeringen opgenomen zijn.

Als bron heeft de BSD-fractie https://www.pdok.nl/ (Hét platform voor hoogwaardige geodata) gebruikt. Raadplegen van het kadaster is prijzig. Dit platform gebruikt en vermeld, naar onze informatie, de kadaster informatie. Uit de beperkte steekproef blijken o.a. van

– De Schorre Halsteren, Hoofdlaan 6
– Hof van Ram, de Beeklaan 29a,

de Privaatrechtrechtelijke Belemmeringen vermoedelijk niet opgenomen.

Van de Rijksmonumenten dienden de Privaatrechtrechtelijke Belemmeringen al langer in het kadaster opgenomen te zijn. Van de gemeentelijk monumenten is dat sinds 2021 het geval.

De verkeerde zuinigheid heeft ertoe geleid dat Bergen op Zoom nu als de wiedeweerga aan de slag moet om de gemeentelijke monumenten te beschermen.

De BSD-fractie verzoek uw college terstond van alle gemeentelijke monumenten (zoals vermeld in de gewaarmerkte bijlage bij SROB/04/092 d.d. 28-10-2004) de uittreksels van het Kadaster op te vragen en de Raad binnen een maand te rapporteren welke ‘gaten’ er zijn en hoe de gemeente, inclusief termijnen, denkt deze te herstellen?

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *