ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

 

   


 

DOELSTELLING

De activiteiten, die de Vereniging Bergse Sociaal Democraten (BSD) ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals laatstelijk vastgelegd in de statuten van 13 december 1989, te weten:

De BSD heeft ten doel de tot totstandkoming van een samenleving in Bergen op Zoom gebaseerd op de sociaal democratische beginselen, zoals deze zijn omschreven in de programma’s van de vereniging.

 

JURIDISCHE GEGEVENS

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40283486

Fiscaalnummer 8165.26.692

De Vereniging Bergse Sociaal Democraten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: René (M.J.C.) Langenberg

Secretaris: Ank (A.P.) van der Kallen

Penningmeester: Rien (M.C.J.) van Ginneken

 

FINANCIËN

Hieronder staan de links naar de genoemde jaarrekeningen van de Bergse Sociaal Democraten:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

BELEIDSPLAN BERGSE SOCIAAL DEMOCRATEN

2018 – 2022

Inleiding

De Vereniging Bergse Sociaal Democraten (BSD) te Bergen op Zoom is opgericht op 20 maart 1987. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 40283486.

 

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

De activiteiten, die de Vereniging Bergse Sociaal Democraten (BSD) ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals laatstelijk vastgelegd in de statuten van 13 december 1989, te weten:

De BSD heeft ten doel de tot standkoming van een samenleving in Bergen op Zoom gebaseerd op de sociaal democratische beginselen, zoals deze zijn omschreven in de programma’s van de vereniging.

 

BESTUUR

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit een oneven aantal personen van tenminste drie en hoogstens zeven personen, van wie er maximaal zes door de algemene ledenvergadering worden gekozen. Ten hoogste drie leden mogen deel uitmaken van de gemeenteraad.

Ten tijde van het vaststellen van het onderhavige beleidsplan bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: René (M.J.C.) Langenberg

Secretaris: Ank (A.P.) van der Kallen

Penningmeester: Rien (M.C.J.) van Ginneken

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen.

 

FINANCIËN

De geldmiddelen van de BSD bestaan uit:

  1. Contributie van de leden
  2. Bijdragen van gemeenteraadsleden en leden die deel uitmaken van de commissies
  3. Schenkingen, erfstellingen en legaten
  4. Andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden.

 

BELEIDSVOORNEMENS

Aan de doelstelling van de BSD wordt onder meer op de volgende wijze uitvoering gegeven:

  • Uit de leden van de BSD worden kandidaten aangewezen die zich verkiesbaar stellen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Bergen op Zoom, een en ander als voorzien in de Kieswet;
  • Door het uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften;
  • Het houden van openbare bijeenkomsten;
  • Het openbaar maken van o.a. brieven gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom middels een website
  • Het opstellen, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Bergen op Zoom, van een verkiezingsprogramma.
  • Het geldende verkiezingsprogramma maakt onderdeel uit van dit beleidsplan en het geldende verkiezingsprogramma wordt bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen toegevoegd aan dit beleidsplan.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering op 5 januari 2018.

 


   

Reacties zijn gesloten.