ANTON VAN DUINKERKENPARK

 


Bergen op Zoom, 21 september 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Anton van Duinkerkenpark, ons kenmerk LK/90042

Geacht College,

Van omwonenden bereiken ons met regelmaat vragen en opmerkingen over de ‘toestand’ van het Anton van Duinkerkenpark. Met de huidige politieaandacht is men, voor de verandering, zeer tevreden! Over de kwaliteit van het gitzwarte water is men minder tevreden. Het water stinkt weer, terwijl de verwachting was dat met de ingebruikneming van het bergbezinkbassin er een relevante verbetering zou optreden. Gezien de door omwonenden waargenomen frequente verwijdering van het bezonken slib uit de berging, vraagt men zich ook af of het bergbezinkbassin voldoet aan de verwachtingen.
De BSD-fractie wil graag van uw college vernemen of na de ingebruikname van het bergbezinkbassin de werking van het bassin naar verwachting is en of sinds de ingebruikname ook feitelijke de overstortfunctie van de parkvijver is vervallen en als zodanig niet meer heeft gefunctioneerd? Is de frequentie van verwijdering van bezonken slib conform de verwachting en zijn derhalve de begrote beheerskosten van het bergbezinkbassin in overeenstemming met de begrote kosten?

Met de borden in het park, waarop staat vermeld wat de gemeente doet, wat het waterschap doet en wat de burger kan doen om blauwalgenbloei te voorkomen, is een stap gezet om de burger bij het beheer van het park te betrekken. Daarvoor de complimenten van de BSD-fractie. Bij de rondgang van ondergetekende door het park van heden moet toch geconstateerd worden dat het voorkomen van een troep ganzen (15 stuks) mogelijk een te zware belasting is van het park en de waterpartij. Hoewel bij langdurig droog weer er geen probleem is, is er zeker bij nat weer sprake van een hinderlijke overlast van ganzenpoep. Op het aan het water gelegen pad tussen het bruggetje over de watergang naar het Ravelijn en het informatiebord bij de ingang aan de Ravelstraat is er een strook van circa 20 meter ernstig vervuild met ganzenpoep. Bij nat weer stinkt het en is het pad ogenschijnlijk glad. Dit is duidelijk de voorkeursplek van de ganzen om hun behoefte te doen. Regelmatig schoonmaken lijkt geboden en gewenst. Mogelijk is een verwijdering van de troep ganzen een betere oplossing en levert dit ook een bijdrage aan de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit. Is uw college bereid de ganzenoverlast aan te pakken met het enerzijds regelmatig schoonmaken van hun poepplek of anderzijds de troep te verplaatsen naar een lokatie waar zij mogelijk geen overlast veroorzaken?

Graag een schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.