BELEIDSKADER

 


Bergen op Zoom, 23 mei 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Beleidskader, kenmerk LK90021

Geacht College,

Met interesse heeft de BSD-fractie kennisgenomen van het beleidskader 2010-2013. De BSD-fractie acht de verstrekte informatie bij Programma 16 (Gronden) te beperkt. Wij denken dat gezien de huidige marktsituatie en de stand van de reserve en het benodigde werkkapitaal voor het grondbedrijf er in 2010, en de jaren daarna, een bijdrage vanuit de algemene reserve noodzakelijk kan zijn. In het beleidskader is niet aangegeven wat een dergelijke bijdrage vanuit de algemene reserve betekent voor de dekking van andere zaken die nu (mede) middels de rente opbrengst van de algemene reserve gedekt worden.

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.