BINNENSCHELDE

 


Bergen op Zoom, 1 juni 2009

Aan de Gemeenteraad van
Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Open brief VVD over de ‘doodsteek’ Binnenschelde, kenmerk LK90023

Beste collega’s,

Met interesse heeft de BSD-fractie kennisgenomen van de inhoud van de VVD brief. De VVD overwegingen inzake de waterkwaliteit van de Binnenschelde onderschrijft de BSD-fractie. Ook de VVD zorgen over activiteiten van drugscriminelen aan de Boulevard passen in de waarnemingen die ook de BSD-fractie bereiken. Of het ‘pure kapitaalvernietiging is om met het onderhoud te stoppen’ waagt de BSD-fractie nog niet te concluderen. Dat ligt aan de verdere plannen die het college heeft met het territoir van de Binnenschelde. Mogelijk is iets onderhouden, waarmee je geheel andere plannen hebt, wel verspild geld en moeite.

In het kader van de (financiële) heroverwegingen inzake de Bergse Haven kan het huidige territoir van de Binnenschelde wel eens de enige financiële oplossing zijn voor het immense
financiële probleem dat de Bergse Haven heet.
Niet alleen de financiële crisis is een bedreiging voor de financiële haalbaarheid van de Bergse Haven, ook de veranderde concurrentiepositie ten opzichte van andere woningbouwlocaties. De kopers van de Bergse Plaat kwamen grotendeels uit de Randstad wegens onvoldoende kwalitatieve bouwmogelijkheden. De kansen dat dit ook het geval zal kunnen zijn voor de realisering van de Bergse Haven zijn aanzienlijk verslechterd, zo niet gereduceerd tot nul vanwege de rijkelijk gesubsidieerde plannen van Dordrecht en Rotterdam.
Buiten wat gerommel in de marge en de ijdele hoop op een wonder van Wana rest ons weinig anders dan een vlucht vooruit om de mogelijk tot tientallen miljoenen oplopende accumulerende verliezen op de Bergse Haven te keren.
De schaarse kopers van nieuwbouwwoningen zijn maar op één manier naar Bergen op Zoom en de Bergse Haven te trekken: een dramatische prijsverlaging! Om dat mogelijk te maken dient het plan aanzienlijk uitgebreid te worden met gronden (water) die nu voor nul euro in de boeken staan. 90 tot 110 hectare Binnenschelde is eenvoudig en zeer goedkoop tot bouwgrond te bestemmen en droog op te leveren. Dan kan de grondprijs sterk verlaagd worden, desnoods gehalveerd, en verbetert de concurrentiepositie van Bergen op Zoom op de markt voor bouwgrond aanzienlijk. Dan wordt het plan weer haalbaar en wordt Bergen op Zoom geen artikel 12 gemeente door het wanbeleid en de onverantwoordelijke beslissingen die voorgaande colleges, ondanks de tegenstem en weerstand van de BSD hebben genomen ten aanzien van de Bergse Haven en De Markiezaten.

Geachte collega’s, toon visie en stop met het trekken aan een dood paard dat als een molensteen om onze nek hangt. Fouten zijn gemaakt. De toekomst vergt het realisme om in een moeilijke markt de kansen te grijpen en de mogelijkheden te benutten. Halvering van de Binnenschelde biedt zelfs kansen voor een kwaliteitsverbetering als het overblijvende deel wordt verdiept om met die grond het andere deel op te hogen en de kering tussen de delen op te werpen.

De hiervoor geschetste vlucht vooruit is nodig. Het concept inspiratiedocument versie 14 april 2009, dat als onderlegger is gebruikt voor de ruimtelijke visie West-Brabant 2030, bevat een bij ongewijzigd beleid voor de gemeente Bergen op Zoom verbijsterend toekomstbeeld.
De prognosecijfers op pagina 30 laten zien dat de bevolking in Bergen op Zoom tussen 2008 en 2030 met slechts 400 inwoners toeneemt tot 65.640 (0,6%). Terwijl de woningvoorraad in die periode met 4300 zou toenemen tot 32.725 (15,1%)! Die toename van het aantal woningen betreft de bestaande plannen. Die toename is echter een droombeeld als men zich realiseert dat tegelijkertijd in Breda de bevolking volgens de prognose met 8,1% zou stijgen en de woningvoorraad met 16,3%. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat in Bergen op Zoom gemiddeld veel minder mensen in een huis gaan wonen dan in Breda. Deze cijfers geven aan dat Bergen op Zoom financieel aan de vooravond van een ramp staat. Dit gegeven vergt, in het besef dat de feiten (zoals de verplichtingen naar Nedalco) niet ongedaan gemaakt kunnen worden, een directe actie die de financiële ramp af kan wenden. Visie en durf zijn nu noodzakelijk. Ik roep u op deze te tonen.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.