DIVERSEN

 


Bergen op Zoom, 12 juni 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/90025

Geacht College,

De BSD-fractie is blij dat er op 6 juli voor de gemeenteraad een themabijeenkomst inzake de woningmarkt wordt georganiseerd. De BSD-fractie zou graag zien dat er een analyse komt wat de woningmarktveranderingen in algemene zin zouden moeten betekenen voor het beleid van de gemeente Bergen op Zoom met betrekking tot haar bouwgrondexploitaties.
Zoals het er nu naar uitziet heeft vooral de ‘luxe doorstroming’ binnen de koopsector te lijden onder de economische crisis. Het verzilveren van en speculeren op waardestijging was vaak voor mensen een directe reden om te verhuizen naar duurdere huizen of heeft als smeerolie op de markt van duurdere huizen gediend. Naar de inzichten van de BSD-fractie zal die situatie zich (voorlopig) niet meer voordoen.
– Hoe kan de gemeente in de marktomstandigheden van vandaag juist die ‘luxe doorstroming’ bevorderen?

Onderzoek (Woningbehoefte Onderzoeken VROM 2002 en 2006) heeft aangetoond dat tussen 2002 en 2006 de totale hypotheekschuld van eigenaar-bewoners sterker is toegenomen dan de verkoopwaarde van hun woningen (met 37 % respectievelijk 27 %). Door de dalingen van de huizenprijzen nu zal dat verschil alleen maar toegenomen zijn.
– Wat betekent het voorgaande voor de verkoopbaarheid en financierbaarheid door kopers van het aanbod in Bergen op Zoom en op de gemeentelijke exploitaties?

De BSD heeft het jaarverslag 2008 van Traverse ontvangen. Gezien de curieuze verschillen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, gecorrigeerd op inwonertallen, op elementen als cliëntenstromen (aantallen) en cliëntencontacten acht de BSD-fractie een analyse naar deze verschillen op zijn plaats.
– Is het college in staat en bereid de gemeenteraad op korte termijn (voor de vaststelling van de jaarprogramma’s die Traverse betreffen) te komen met een analyse in de vorm van een raadsmededeling?

Met regelmaat bereiken ons klachten over de parkeerbetaalautomaten. Vooral betreft het dan de mogelijkheid gebruik te maken van de chipkaart. Soms duurt reparatie erg lang. Als voorbeeld een storing in de Koning Willem II straat. Een melding van de storing werd per email gedaan op 12 mei. De reactie op 15 mei was: defect is vastgesteld, een nieuw chipkaartlezer is besteld en zal binnen enkele dagen geleverd worden. Herhaalde malen zijn medewerkers (namen bekend) van het parkeerbedrijf er op aangesproken dat het euvel nog niet verholpen was. De reparatie vond pas op 10 juni plaats.
– Is er inzake het verhelpen van storingen aan parkeerbetaalautomaten een prestatie afspraak gemaakt?
– Zo ja, wat is deze?
– Zo nee, wordt het geen tijd deze op te nemen zodat storingen snel en adequaat verholpen worden? Nu is de dienstverlening aan burgers in deze onder de maat gebleven.

Van een bewoonster uit Oost is de klacht gekomen dat, ondanks alle goede contacten met de buurtcoach van het project “Kan Wel” voor de zomervakantie 2008 (daarna trad een grote stilte in) en alle toezeggingen, er niets terecht is gekomen van de realisering van een ontmoeting/speelplek op het grasveldje achter de Zonneplein AH. De buurtcoach heeft richting de bewoonster aangegeven dat hij geen tijd meer heeft om het project af te maken.
– Wat is de stand van zaken van het project “Kan Wel”?
– Indien het juist is dat de buurtcoach door andere opdrachten geen tijd meer heeft het project af te maken, hoe wordt dan invulling gegeven aan de afspraken/toezeggingen die eventueel in het kader van dat project zijn gemaakt/gedaan?
– Als het project is stilgelegd, wat waren de redenen om dit project af te breken?
– Lopen er andere projecten die door tijdgebrek bij de uitvoerders wel of niet tijdelijk zijn stilgelegd?
– Hoe wordt voorzien in een uitbreiding van de in wijk oost gewenste speelgelegenheid voor jonge kinderen?

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.