DIVERSEN

 


Bergen op Zoom, 21 februari 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/90005.

Geacht College,

Bij ondergetekende zijn veel reacties binnen gekomen ten aanzien van het incident rond de orgelman. Groot zijn dan ook instemmende reacties dat straatmuzikanten gebonden worden aan een vergunning. Breed is ook het gevoelen dat de belagers van de orgelman niet voor een vergunning in aanmerkingen dienen te komen. De BSD-fractie gaat er van uit dat reeds in de gemeenteraad van maart de wijziging van de verordening ter besluitvorming op de agenda zal staan.

Het parkeren op de Parallelweg blijft in die omgeving de gemoederen bezig houden. Sommige bewoners menen de oplossing gevonden te hebben in het haaks op de aangelegde parkeerstroken en deels op de stoep parkeren. Zij menen zelfs daarvoor van de politie toestemming te hebben en hebben straatgenoten daarvan middels een briefje (zie bijlage) daarover geïnformeerd c.q. opgeroepen dit ook te doen. Buiten dat dit tot een rommelig straat- beeld en tot een weg- en stoepversmalling kan leiden, is niet iedere buur gecharmeerd van een auto die bij hem of haar lijkt binnen te rijden. Is deze parkeerwijze formeel afgesproken met politie en buurt/straatgenoten en is dit een beleidslijn die het college voorstaat? Is er het besef dat dit een precedentwerking kan hebben naar andere plekken in de gemeente waar een ernstig te kort is aan parkeerplaatsen? Wat heeft het college tot op heden voor acties ondernomen om de parkeerproblemen rond de Parallelweg aan te pakken c.q. op te lossen.

Om circa 11.00 uur vrijdagmorgen 20 februari werden direct aanwonenden op de Eenlandseweg in Halsteren door een persoon, sprekende namens de gemeente, geïnformeerd dat direct na de vastenavond, tussen hun huizen een fietspad van de Eenlandseweg naar de Steenbergseweg zal worden aangelegd. Het betreft een doorbraak ter hoogte van de T-kruising Eenlandseweg/Rode Schouw. Wat is hier van waar en waarom worden aanwonenden pas op z’n laat tijdstip geïnformeerd? Mocht het voorgaande juist zijn dan verzoekt de BSD-fractie de werkzaamheden uit te stellen en eerst met aanwonenden in gesprek te gaan, onder andere over het waarom en hoe één en ander uit te voeren.

Graag een schriftelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.