GEMEENTELIJKE WATEROPGAVE

 


Bergen op Zoom, 15 september 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Gemeentelijke wateropgave, ons kenmerk LK/90039

Geacht College en Presidium,

De ondergetekende heeft met interesse kennisgenomen van het raadsvoorstel RVB09-0065.
Ondergetekende begrijpt dat voorstel 3 van dat raadsvoorstel behandeling behoeft en instemming van de raad zodat de voorgenomen werkzaamheden plaats kunnen vinden.
Het kennisnemen van de voorstellen 1, 2 en 4 doet naar mijn mening geen recht aan het belang van zaken als de Gemeentelijke Wateropgave voor Bergen op Zoom, de realisatie van het Gemeentelijk RioleringsPlan en de maatregelen van het uitvoeringsprogramma waarvoor nu nog de middelen ontbreken. Na afstemming met de heer Withagen van het CDA verzoekt ondergetekende uw college en het presidium bespreking van voorstellen 1, 2 en 4 op een latere datum te plannen als meer helderheid is verkregen over de beschikbaarheid van middelen voor de uitvoering van alle in voornoemde stukken vermelde maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.