HANDHAVING II

 


Bergen op Zoom, 11 april 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Handhaving 2, ons kenmerk LK/90013

Geacht College,
Op 26 maart 2009 schreef ondergetekende in een brief (LK/90010):
“Leden van uw college hebben een mail inclusief foto’s mogen ontvangen van een bewoner van de Kijkuit te Halsteren, die getuigen van een ernstige verontreiniging van de openbare weg en bij afspoeling van het oppervlaktewater ter plaatse. Graag zal de BSD-fractie van uw college vernemen welke handhavende acties uw college in deze heeft ondernomen c.q. zal ondernemen.” Ondertussen is de weg geveegd en zijn de rioolputten schoon gezogen. Daar voor onze dank. In aanvulling op de vragen gesteld in onze brief van 26 maart j.l. verzoekt de BSD-fractie uw college aan te geven of en in welke mate de kosten van dit vegen van de weg c.q. schoonzuigen van de rioolputten aan de dader in rekening worden/zijn gebracht?

Recent heeft de portefeuillehouder handhaving aangegeven de kosten van het verwijderen van illegale stortingen van afval te willen verhalen op de daders. In dat licht hebben met regelmaat inwoners van Bergen op Zoom ondergetekende gewezen op het weggooien van niet bezorgd reclamemateriaal of ander drukwerk in bosjes en plantsoenen. Een aantal bezorgondernemingen codeert dergelijk drukwerk om te kunnen achterhalen welke van hun bezorgers zich hieraan bezondigen. Maakt de gemeente in dergelijke gevallen gebruik van deze codes om daders op te sporen en de kosten van verwijdering op hen te verhalen?
Tevens verzoekt de BSD-fractie uw college om met de ondernemingen die zich bezighouden met de verspreiding van drukwerk te komen tot afspraken zodat ook zij gebruik gaan maken van de mogelijkheden tot codering van te bezorgen drukwerk, zodat personen die drukwerk weggooien in plaats van te verspreiden, kunnen worden opgespoord en de verwijderingskosten op hen kunnen worden verhaald. Dit is naar het inzicht van de BSD-fractie ook in het belang van de bezorgondernemingen.

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.