OPVANG

 


Bergen op Zoom, 9 maart 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Opvang bij huisuitzetting, ons kenmerk LK/90006.

Geacht College,

Ondergetekende is de afgelopen dagen pijnlijk geconfronteerd met een persoon met ernstige persoonlijke problemen. Met het vooruitzicht van een huisuitzetting (gerechtelijk vonnis) , zonder daar persoonlijk verantwoordelijk voor te zijn (geen huurachterstand noch een veroordeling voor overlast), heeft een persoon in geestelijke nood zich tot mij gewend.
Na 23 jaar woonachtig te zijn op één en hetzelfde adres is een huisuitzetting een traumatisch ervaring. Hem is geen alternatief geboden. Het bleek, in eerste instantie, niet eenvoudig om
een afspraak te maken. De betrokken consulent bleek met vakantie en een gesprek was in eerste instantie niet mogelijk. Gelukkig kon een gesprek later alsnog wel. Het gesprek gaf echter geen enkele ruimte tot de oplossing van het probleem. De ‘sociale dienst was geen huisvester’ werd hem medegedeeld. Voor ondergetekende een verbijsterend antwoord!
Is de sociale dienst van de gemeente Bergen op Zoom slechts een geldmachine voor bijstandsgerechtigden of is haar taak er mede op gericht Bergenaren in nood te helpen?

Huisuitzettingen nemen helaas in aantal toe. Deels vanwege huurachterstanden deels vanwege wel of niet vermeende overlast. Hoe gaat de sociale dienst daarmee om? Zijn er richtlijnen hoe te handelen in dit soort omstandigheden? Van belang is dat voor het kunnen ontvangen van een uitkering een bijstandsgerechtigde over een adres dient te beschikken. Men ontneemt een persoon die uit zijn of haar huis wordt gezet niet alleen zijn woonruimte maar ook zijn of haar inkomen. Hoe is dat geregeld? De BSD-fractie verwacht dat de gemeentelijke overheid haar inwoners in noodsituaties helpt te zoeken naar oplossingen, zodat ongewenste situaties, als op straat moeten leven zonder inkomen, worden voorkomen.
Zeker mensen, zoals uit dit voorbeeld die zonder huurachterstand of vanwege een situatie van overlastklachten, die niet onderbouwd zijn met concrete onderzoeken naar de vermeende overlast (betrokkene is nooit zelfs maar voorgekomen voor overlast, laat staan veroordeeld, dit lijkt een conflict tussen buren), uit hun huis worden gezet is huisuitzetting een onbegrijpelijk trauma.

De BSD-fractie verzoekt uw college omgaande actie te ondernemen zodat mensen in voornoemde situatie werkelijk geholpen worden en niet aan hun lot worden overgelaten.

Graag per direct actie.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.