SCHELDE-RIJN-VERBINDING

 


Bergen op Zoom, 21 maart 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Schelde-Rijn verbinding, ons kenmerk LK/90009

Geacht College,

Recent is verschenen het ontwerp Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Daarin is op pagina 53 het volgende citaat te vinden: “De corridor Rotterdam – Antwerpen biedt nu al te weinig capaciteit. Rijkswaterstaat is in samenwerking met Belgie een vervoerstudie gestart om de verwachte vervoersontwikkeling op deze corridor in kaart te brengen. Samen met het bedrijfsleven op deze route wordt onderzocht hoe het verkeer zo efficiënt mogelijk afgewikkeld kan worden.” Mede in relatie met de toenemende grootte van de binnenvaartschepen (pagina 55) en de aard van de vervoerde stoffen over voornoemde route liggen hier grote veiligheidsrisico’s voor de burgers en bedrijven gelegen nabij deze route.

– Is en zo ja, op welke wijze is de gemeente Bergen op Zoom betrokken bij voornoemde vervoersstudie?
– Wordt en zo ja , op welke wijze wordt er rekening gehouden met de toename van de risico’s veroorzaakt door de meer dan 100 % capaciteitsbenutting van deze verbinding. Vaarverkeer boven de berekende capaciteit betekent immers een toename van de risico’s.
– Is bij het ontwerp van de uitbreidingen van de woonwijk de Bergse Haven rekening gehouden met de toenemende risico’s die gelegen zijn in een toename van de vervoersbewegingen op de Schelde – Rijn verbinding?
– Kan en zo ja, in welke mate kan de exploitatie van de Theodorushaven en eventuele nieuwe initiatieven beïnvloed worden door het gebrek aan capaciteit op de Schelde – Rijn verbinding?

Op pagina 85 wordt melding gemaakt van eventuele ruimtelijke zonering van de waterrecreatie op drukke scheepvaart routes zoals de Rijn – Schelde corridor.

– Is uw college hierbij betrokken en welke gevolgen kan een dergelijke zonering hebben voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de recreatievaart in en rond de gemeente Bergen op Zoom en kan het de haalbaarheid van onze plannen in deze nadelig beïnvloeden?

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.