VRAGEN BELEIDSVERSLAG 2008

 


Bergen op Zoom, 25 april 2009

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Vragen/opmerkingen n.a.v. Beleidsverslag 2008, kenmerk LK90015

Geacht College,

Naar aanleiding van het Beleidsverslag 2008 heeft de BSD-fractie de volgende vragen/opmerkingen:

Op pagina 30 van het beleidsverslag 2008 is vermeld dat de begrote eindstand van het aantal cliënten (1012) niet is gerealiseerd. De eindstand was 1130 cliënten. De verklaring was dat deze toename gedeeltelijk te wijten was aan de recessie.
– Een dergelijke, beperkte/vage/gedeeltelijke verklaring geeft de raad feitelijke geen informatie, een meer kwantitatieve duiding was hier op zijn plaats geweest.

Op pagina 87 wordt informatie gegeven over de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen met als eindzin: “De gemeenten waar meer dan 10 kg wordt ingezameld, hanteert men gedifferentieerde tarieven.”
– Buiten dat het woordje ‘In’ gemist wordt zegt de zin niets over wat het college nu eigenlijk wil. Wil het college gedifferentieerde tarieven invoeren?
– Wanneer wordt de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen in Bergen op Zoom gerealiseerd?

Op pagina 103 wordt aangegeven dat de baten (havengelden) van de Theodorushavan 99.000 euro lager zijn dan begroot. “Met name in het laatste kwartaal zijn de transporten sterk afgenomen”. Uit de beheersrekening behorende bij het beleidsverslag 2008 blijkt dat de mindere baten deels (-41.631 euro) te wijten zijn aan: “overige goederen en diensten”
– Waaruit bestonden deze negatieve baten?
Alleen het vermelden van de lagere baten van 99.000 euro zonder de vermelding van het percentage huuropbrengsten (16% over het gehele jaar) laat onvoldoende zien hoe groot de afname was in het laatste kwartaal. Juist bij de behandeling van de “strategische visie Theodorushaven” had het interessant kunnen zijn hoe cyclisch gevoelig de aanvoer op de Theodorushaven feitelijk is.
– Hoe veel procent weken de opbrengsten van de havengelden in het laatste kwartaal van 2008 af van de voorgaande drie kwartalen?
– Waarin week de aangevoerde vracht in het laatste kwartaal van 2008 af van de voorgaande drie kwartalen?

Op pagina 154 is het aantal “bezoekers website” vermeld.
– Zijn de ‘bezoekersaantallen’ van de websites van het CKB/De Maagd aantallen bezoeken of unieke bezoekers (IP-nummers)?

Op pagina 163 is te constateren dat de onttrekking aan de reserves van het grondbedrijf fors hoger is dan begroot (2,8 miljoen euro). De op die pagina opgenomen toelichting gaat daar niet op in.
– Het verwijzen naar een toelichting die staat in een uitgebreide bijlage (dat geen deel uit maakt van het stuk, maar ter inzage bleek te liggen in het fractiehuis) is verwarrend. Een raadslid vindt dan nog zijn weg wel, maar een gewone burger komt niet verder. Verwijzen naar een bijlage in een openbaar stuk kan naar het inzicht van de BSD-fractie alleen als de bijlage onderdeel is van het stuk.

Op pagina 168 en 169 is de precariobelasting te vinden en een verklaring voor de afwijkende opbrengst.
– De verklaring gaat niet in op de reden van het nog niet opleggen van de aanslagen. Waarom was het opleggen van de aanslagen verlaat?

Op pagina 172 wordt een toelichting gegeven op de ‘financiële situatie’ rond de afdekking van de Kragge. Wat de BSD-fractie daarin mist zijn de financiële gevolgen van de crisis op het rendement van het ‘stortplaatsenfonds’ voor gesloten stortplaatsen.
– Heeft de gemeente Bergen op Zoom in dat fonds voor gesloten stortplaatsen een belang?
– Zo ja, wat heeft het wegsmelten van het vermogen van dat fonds voor mogelijke gevolgen voor de gemeente Bergen op Zoom?

Op pagina 187 is het volgende te lezen: “De komende maanden zijn workshopsessies gepland voor directeuren en enkele afdelingshoofden waarbij het risicoprofiel opnieuw bepaald zal worden. In het voorjaar/begin zomer wordt u over de resultaten hiervan geïnformeerd. Dit betekent dat u in deze jaarrekening nog een weerstandsparagraaf ontvangt met deels de cijfers zoals die de laatste 3 jaar gehanteerd zijn.”
– Voor de BSD-fractie is het onbegrijpelijk en niet acceptabel dat het algemene risicoprofiel niet minimaal één maal per jaar (bij het opstellen van de rekening of begroting) wordt geactualiseerd.

Op pagina 187 wordt geschreven over de pvc-buis in de Zoom. ‘Alternatieven hiervoor worden onderzocht, de kosten voor de alternatieven zijn nog niet te bepalen.’
– Hoelang duurt dit onderzoek nog, wanneer kan de gemeenteraad in deze een raadsvoorstel verwachten?

Op pagina 188 wordt geschreven over de plannen tot verzilting van de Binnenschelde en de mogelijke bekostiging daarvan.
– Is er zicht op wanneer en voor hoeveel andere overheden het eventuele gat van 4,8 miljoen euro zullen dichten?
– Zijn er op dit vlak (harde) toezeggingen gedaan door andere overheden?

Op pagina 195 is geschreven: “Een tijdelijke terugval in de bouwproductie in niet te vermijden.”
– Met wat voor ‘terugval’ en voor welke periode heeft het college rekening gehouden bij de actualisering van de bouwgrondexploitaties?

Op pagina 196 is te lezen dat “de gemeente en de plaatselijke woningstichtingen moeten optrekken om de effecten van de kredietcrisis te beperken. Het gemeentelijk belang hierbij is om de ontwikkelaars tot bouwen te bewegen, al is dit in een lager uitgiftetempo dan aanvankelijke gedacht.”
– De BSD-fractie ontvangt graag een toelichting op het ‘gemeentelijk belang’ in deze.
– Bouwen voor leegstand kan leiden tot het in financiële problemen geraken van ontwikkelaars of van woningstichtingen. Wat is dan het financiële belang van de gemeente?
– Wat zijn de risicoprofielen van onze contractpartners in deze?

Op pagina 196 is ten aanzien van de GEM Bergse Haven te lezen: “Zoals vermeld in het overzicht gegarandeerde geldleningen staat de gemeente Bergen op Zoom garant voor de kredietfaciliteit. Gezien voorgaande ontwikkeling is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat wij hierop aangesproken zullen worden.”
– Wat is de reden c.q. onderbouwing van het gebruik van het woord “vooralsnog”?
– Is er reden om aan te nemen dat dit eventuele ‘aanspreken’ in de (nabije) toekomst wel zal kunnen gebeuren?

Vanuit de teksten op de pagina’s 206 en 207 is te concluderen dat de toegenomen garantiestelling voor de GEM Bergse Haven in het jaar 2008 bijna 8 miljoen euro bedraagt.
– Met de aankoop van het Nedalcoterrein in het verschiet, kan de garantiestelling aan de GEM Bergse Haven oplopen tot ver boven de 70 miljoen euro. In hoeverre acht het college dit, gezien de gewijzigde omstandigheden, verantwoord?
– Wat zijn in dit kader de door de gemeente aangegane verplichtingen?
– Zijn er door de GEM Bergse Haven voor de aankoop van Neldalco reeds middelen aangetrokken?
– Zo ja, van wie met welk risico-opslag?
– Is de aankoop van het Nedalcoterrein vermijdbaar of uitstelbaar?

Op de pagina’s 229, 232 wordt bij de private verbonden partijen Bergse Haven BV en GEM Bergse Haven Beheer BV, Bergen op Zoom vermeld dat het “risico totaal” beperkt is tot het aandelenkapitaal. Bij de GEM Bergse Haven CV, Bergen op Zoom is de vermelding bij “risico totaal”: “Verlies inleg aandelenkapitaal en aanspraak op verstrekte bankgarantie.”
– De BSD-fractie is van mening dat, indien er sprake is van verstrekte garanties aan een verbonden partij, de som van de verstrekte garanties (op dat moment) opgenomen dienen te worden bij de vermelding van het “totaal risico”.

Op pagina 244 wordt verwezen naar “bijlage 1 P-staten en toelichting”.
– Ook deze bevinden zich niet in het openbare stuk.

Op pagina 245 is opgenomen: “Opbrengst grote betaalplannen: Ons Bergen – 3.600.000 euro”
– De BSD-fractie neemt aan dat dit een omissie is en dat de 3.600.000 euro een bijdrage van het grondbedrijf aan de nieuwe gemeentewerf betreft.
– Helaas moet de BSD-fractie constateren dat het door ons voorspelde verlies op de exploitatie Markiezaten in hoog tempo werkelijkheid wordt!

Op pagina 246/247 is o.a. het overzicht van de “toekomstige financiële ontwikkelingen” opgenomen.
– De BSD-fractie vindt dit overzicht moeilijk leesbaar en wenst een totaal openbaar overzicht te ontvangen dat ingericht is conform artikel 70 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
– De BSD-fractie constateert een snelle vermindering van het beschikbare werkkapitaal van het grondbedrijf.
– Op welke wijze denkt het college de hoogte van het beschikbare werkkapitaal te verhogen?

Op pagina 292 (T029) is sprake van een negatieve vermeerdering.
– Graag een verklaring hoe hier sprake kan zijn van een negatieve vermeerdering terwijl een kolom “verminderingen” deel uitmaakt van de tabel.

Op de pagina’s 296/299 wordt ingegaan op de personeelslasten met o.a. de tekst: “Met andere woorden, bedragen die rechtstreeks verantwoord zijn op de producten zijn buiten beschouwing gelaten omdat die lasten in de programma’s zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de inhuur van mensen voor de WSW, openbaar groen en projecten”.
– De gegeven cijfers geven derhalve geen volledig inzicht in de totale personele kosten. Nu kennen we alleen de personeelskosten voor zover deze eigen personeel betreffen en/of geboekt zijn op kostenplaatsen. De personeelskosten die geboekt zijn op producten en projecten blijven buiten beschouwing. Gezien de herhaalde discussies in de gemeenteraad over de personeelslasten wenst de BSD-fractie een overzicht te ontvangen dat inzicht geeft in ALLE personeelslasten, waarop dan ook geboekt.

Op pagina 334 (G30012) is vermeld: “Het saldo van de uitgaven minus inkomsten dient nog verrekend te worden met de GEM Bergse Haven.”
– Wat is hier het gebruik?
– Met welke frequentie of met welke termijn worden normaliter met de GEM Bergse Haven de verplichtingen over en weer verrekend.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.