WINTERTUIN

 


Bergen op Zoom, 11 juli 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Wintertuin, ons kenmerk LK/90029.

Geacht College,

De komende jaren zal het aantal bejaarden en daarmee mensen die intensieve zorg behoeven zoals die bijvoorbeeld in het ABG geboden wordt, toenemen. Ouderen, zeker in zorgbehoeftige omstandigheden, komen te weinig buiten. Juist voor hen is buitenlucht en licht, ook in de winter van groot belang. Onderzoek heeft uitgewezen dat frisse lucht en daglicht van belang kunnen zijn om ouderdomskwalen te beperken c.q. te vertragen. In dit kader verzoekt de BSD-fractie uw college na te denken over c.q. beleid te ontwikkelen dat het tot stand komen van ‘wintertuinen’ gelegen aan of bij zorginstellingen stimuleert c.q. planologisch mogelijk maakt. Onder een ‘wintertuin’ verstaat de BSD-fractie een grotendeels met glas overdekte tuin met een hoge verblijfswaarde onder andere in de vorm zitgelegenheden. Het mooist zou zijn als dergelijke tuinen openbaar van karakter kunnen zijn en het bezoek samen met de zorgontvanger van de ‘wintertuin’ gebruik kunnen maken.

Dit verzoek past in de ontwikkeling van een toekomstvisie die inspeelt op de veranderingen in onze bevolkingssamenstelling. Maak van die toekomst werk.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.