WMO

 


Bergen op Zoom, 23 mei 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Benchmark Wmo 2008, ons kenmerk LK/90019

Geacht College,

Vorig jaar verscheen op 24 april de Raadsmededeling over de benchmark Wmo 2007. Deze ging feitelijk over de cijfers van 2006. Artikel 9 van de Wmo verplicht de gemeente om jaarlijks de prestaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te meten en ter kennis te brengen van het bevoegd ministerie. De BSD-fractie neemt aan dat uw college dit ook over 2007 heeft gedaan en ook weer deel heeft genomen aan de laatste SGBO benchmark (de SGBO publicatie is reeds van maart 2009).
De BSD-fractie hecht eraan, indien Bergen op Zoom wederom heeft deelgenomen aan de Benchmark, spoedig daarover een raadsmededeling, waarin tevens is aangegeven tot welke acties de leermomenten van de benchmark 2007 hebben geleid, te ontvangen.
Ook is de BSD-fractie benieuwd of de gemeente Bergen op Zoom een eigen project heeft voorgedragen voor de OWM-prijs-2008. Tevens wil de BSD-fractie graag weten of onze gemeente in 2008 heeft deelgenomen aan de regionale benchmarkdagen en wat daarvan de leermomenten waren.
Indien de gemeente Bergen op Zoom eigen vragen heeft toegevoegd aan het tevredenheidsonderzoek dan wil de BSD-fractie graag weten wat daarvan dan de resultaten waren.
Onze bijzondere belangstelling gaat uit naar de prestatievelden 5 en 6. Met name is voor ons van belang hoe onze tarieven voor HH1 en HH2 zich verhouden met de gemiddelde tarieven voor de thuiszorg. Dezelfde belangstellen hebben wij voor de tarieven van het persoonsgebonden budget. Juist in het jaar waarin de aanbesteding voor de thuiszorg gaat plaatsvinden, is het van het grootste belang dat de raad door uw college zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van de benchmark, zodat zij deze kan betrekken bij haar controlerende taak.

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.