VRAGEN EX ART. 39 UITVOERING JEUGDBELEID, KENMERK FEK/DVDK/15034

 


 

Bergen op Zoom, 15 juni 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 uitvoering jeugdbeleid, kenmerk FEK/DVK/15034

 

Geacht College,

Bijna een half jaar zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid. Ook de gemeente Bergen op Zoom dient hier invulling aan te geven. Het is ons bekend dat vanuit de Werkgroep Sociaal Domein hard gewerkt wordt om een monitor te ontwikkelen die de gemeenteraad in staat stelt de uitvoering van het jeugdbeleid door uw college te volgen en te controleren. Zoals het er nu naar uitziet zal deze monitor in het 3e kwartaal van 2015 kunnen worden gebruikt. 

Echter onze fractie krijgt al geruime tijd zorgwekkende signalen vanuit de samenleving dat de uitvoering verre van ideaal is. De BSD-fractie heeft meerdere malen gevraagd, ook binnen de Werkgroep Sociaal Domein, of er sprake is van wachtlijsten bij de uitvoerende instellingen. Hierop is altijd beweerd dat er hooguit een wachttijd zou zijn van enkele weken. 

De berichten die ons bereiken tonen echter het tegendeel aan. Met name bij de jeugdpsychiatrie is er sprake van een wachtlijst van ruim 6 maanden(!). Het toont naar ons oordeel aan dat de gecontracteerde instellingen nog steeds aanbodgericht werken en de cliënt/patiënt en zijn/haar problematiek niet centraal stellen. Juist in situaties waarin acute sociaal-psychiatrisch hulp noodzakelijk is, lopen de burgers en hun kinderen tegen een forse bureaucratie aan. 

De BSD-fractie vindt dit onacceptabel en roept uw college op niet te wachten tot de eerste monitor verschijnt maar direct in te grijpen, zodat deze situaties zo snel mogelijk worden aan gepakt. Wij vinden het niet gepast hier namen te noemen van instellingen, maar indien gewenst kunt u die van ons krijgen. 

De BSD-fractie heeft daarnaast de volgende vragen aan uw college:

 

  1. Is het uw college bekend dat er sprake is van wachtlijsten en forse wachttijden bij de uitvoering van de jeugdzorg?
  2. Zo ja om hoeveel “gevallen” gaat het hier om hulpbehoevende jeugdigen uit onze gemeente?
  3. Wat zijn de afspraken hierover met de gecontracteerde instellingen die het jeugdbeleid uitvoeren?
  4. Hoe controleert u het nakomen hiervan?
  5. Houden deze instellingen zich aan de contractafspraken in de praktijk?
  6. Zo niet, wat gaat uw college daar aan doen?
  7. Heeft het niet voldoen aan de contractafspraken gevolgen voor deze instellingen?

Graag een schriftelijke beantwoording van onze vragen

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Farid El-Khassim

Diana van den Kieboom-van Beest