ZONNECOLLECTOREN IN DE BINNENSTAD, KENMERK LK/10033

 

 


Bergen op Zoom, 23 december 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Zonnecollectoren in de Binnenstad, kenmerk LK/10033

 

Geacht College,

 

Deze week ben ik benaderd door een ondernemer met een voor ongetekende verbijsterend verhaal.
Hij was dit jaar, nadat hij recent PV-zonnepanelen op zijn dak had geplaatst, gesommeerd deze te verwijderen. Gelet op het feit dat deze vanaf de openbare weg te zien waren in het beschermd stadsgezicht, heeft hij toen omgaande aan deze sommatie gevolg gegeven. Recent ontving hij desondanks een bericht van een opgelegde boete van € 5000,– omdat er na het verwijderen van de recent geplaatste PV-zonnepanelen zich nog een warmwater-zonnecollector op het dak bevindt. Deze warmwater- zonnecollector bevindt zich reeds circa acht jaren op het dak en is niet vanaf de openbare weg te zien. Het argument zou zijn dat deze wel vanaf het stadhuis te zien zou zijn. Zelfs als dit laatste waar zou zijn, roept de gehele gang van zaken bij de BSD-fractie de vraag op of iets wat reeds acht jaren vanaf het stadhuis te zien zou zijn, dus al acht jaar gedoogd wordt, nu plotseling zou moeten verdwijnen. En of een boete van € 5000,– voor iets wat reeds acht jaar gedoogd is een terecht handhavingstraject zou zijn.

De hele gang van zaken is voor een burger/ondernemer geheel onbegrijpelijk daar de éne overheid de plaatsing subsidieert en de andere overheid het sommeert te verwijderen, terwijl dezelfde overheid die verwijdering verlangt beleid formuleert dat moet leiden tot verduurzaming van het energiegebruik en terugdringing van de koolstofdioxide lozing in de lucht.
Dat de gemeentelijke overheid het beschermd stadsgezicht hoedt, acht de BSD-fractie een goede zaak. De BSD-fractie vindt het echter onbegrijpelijk en in strijd met de geformuleerde koolstofdioxide reductiedoelstellingen als zelfs installaties die aan het zicht van de openbare weg zijn onttrokken, verwijderd of niet geplaatst zouden mogen worden. Naar de kennis van de BSD-fractie is nergens gesteld dat installaties zelfs niet vanaf het stadhuis, de peperbus of van welke andere aangegeven hoogte dan ook, gezien zouden mogen worden. De BSD-fractie betreurt het in hoge mate dat een ondernemer, die met een groot milieubewustzijn overgaat tot in zichzelve onrendabele investeringen om gemeentelijke milieudoelstellingen te helpen realiseren, op deze wijze gestraft wordt voor zijn inzet voor een meer duurzaam Bergen op Zoom.

De BSD-fractie verzoekt uw college middels een raadsmededeling de raad te informeren over de wijze waarop zij inhoud geeft aan de handhaving van het beschermd stadsgezicht en daarbij tevens aangeeft welke criteria zij hanteert ten aan zien van het “zichtbaar zijn” vanaf……..?

 

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H van der Kallen