PR PROVINCIAAL LANDSCHAP BRABANTSE WAL, KENMERK LK/10032

 

 


Bergen op Zoom, 20 december 2010

 

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: PR Provinciaal Landschap Brabantse Wal, ons kenmerk LK/10032

 

Geacht College,

 

Naar onze informatie zijn er marketingplannen gemaakt voor de provinciale landschappen de Maashorst en het Groene Woud door een bureau genaamd GroepC. Die plannen blijken er vanuit te gaan dat die landschappen geen unieke elementen bevatten en derhalve geen eigen PR behoeven gericht op het eigen gebied. Hun PR zou dienen te/kunnen lopen via een provinciaal project genaamd: ‘Tuinen van Brabant’. In de presentaties aan de betrokken bestuurders wordt er vanuit gegaan dat ook de PR van de Brabantse Wal op de zelfde leest geschoeid zal worden.

  • Is uw college bekend met deze insteek?
  • Is er een ook marketingplan gemaakt voor de Brabantse Wal?
  • Bevat dit eventuele plan ook de constatering dat de provinciale landschappen inclusief de Brabantse Wal unieke elementen zou ontberen?
  • Is uw college van mening dat ook het provinciale landschap ‘de Brabantse Wal’ unieke elementen zou ontberen?
  • Wat is de mening van uw college ten aanzien van de eventuele promotie via de ‘Tuinen van Brabant’?

De BSD-fractie is van mening dat de aard en ligging van de Brabantse Wal geheel andersoortig is dan die van de andere provinciale landschappen in onze provincie. Omdat de ligging van de Maashorst en het Groene Woud in elkaars nabijheid is, kan een gezamenlijk marketing van die landschappen voordelen bieden. Naar het gevoelen van de BSD-fractie is de Brabantse Wal dermate onderscheidend dat een afzonderlijke PR de voorkeur verdient. Hier komt bij dat een naam als ‘Tuinen van Brabant’ door de BSD-fractie minder passend wordt geacht als omschrijving van de aard van de Brabantse Wal.

 

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H van der Kallen