VEILIGHEID; DRUKTE FIETSENSTALLEN

 


 

Bergen op Zoom, 26 januari 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: veiligheid; drukte fietsenstallen, ons kenmerk LK/11001

Geacht College,

Scherm Halsterseweg
Nu in het werkplan ombuigingen o.a. als voorbeeld is genoemd het uitstel van de verwijdering van het scherm aan de Halsterseweg en mogelijk daarmee ook uitstel van de aanpak van de fietsersoversteek ter plaatse, is dit voor de BSD-fractie aanleiding om aandacht te vragen voor de problematiek van de veiligheid van de veelal jonge weggebruikers. De onveiligheid wordt door de overstekende fietsers als toegenomen ervaren door de ‘groene golf’ voor het autoverkeer op de randweg. Het lijkt er op dat er nogal wat automobilisten zijn die denken: ‘mij is een groene golf beloofd, ik zal hem krijgen ook’. Veel fietsers ervaren een toename van het door rood rijden van het autoverkeer, in het bijzonder van vrachtverkeer. Zonder dat de BSD-fractie dit ervaren kan onderbouwen met cijfers of harde waarneming, spreken wij hier over onze zorg uit en vragen wij voor de bij ons gemelde ‘ervaringen’ uw aandacht. Tot op heden was de verwachting dat met het verwijderen van het scherm het gehele kruispunt nader bekeken zou worden. Nu het verwijderen van het scherm echter in het kader van de ombuigingen wel eens op de lange baan geschoven, c.q. nog beter afgesteld zou kunnen worden vraagt de BSD-fractie de bredere aanpak van de verkeerssituatie ter plaatse nader te beschouwen en ook te bekijken of vervanging van het lelijke scherm door een groenvoorziening nader bekeken kan worden.

Guido Gezellelaan
Bij herhaling bereiken ons klachten over de door fietsers en overstekende voetgangers ervaren onveiligheid in de Guido Gezellelaan. De aanpassingen aan deze doorgaande weg hebben in de beleving van voornoemde weggebruikers niet geleid tot een veiliger gevoel bij voetgangers en fietsers. Op het oog zouden de verbeteringen in deze weg moeten leiden tot meer veiligheid. De ervaring lijkt anders. Deze weg blijft klaarblijkelijk uitlokken tot hogere snelheden dan de bedoeling kan zijn. Zeker gezien de aanwezigheid van schoolgebouwen aan en in de nabijheid van de Guido Gezellelaan is een nadere aanpak in de ogen van de BSD-fractie wenselijk. Een handhaafbare c.q. afdwingbare 30 kilometerzone is het ideaalbeeld.
Wij beseffen dat dit gezien het doorgaande karakter van deze weg mogelijk niet haalbaar is. Wij verzoeken uw college in ieder geval in uw overleg met de politie voor deze problematiek aandacht te vragen en aan te dringen op handhavingsactiviteiten.

Fietsenstallen
In het verleden hebben wij bij herhaling aandacht gevraagd voor de problematiek van het fietsenstallen in de nabijheid van het station. Tot op heden zonder een blijvend adequaat resultaat. Het aanbrengen van rode hoesjes op zadels van vermoede weesfietsen heeft geen effect als inzameling zelfs na 2 weken niet plaatsvind. De NS is wel tot actie overgegaan. Zij plaats zo nu en dan fietsen in de rekken. Ook ‘weesfietsen’ en fietsen die gezien de staat waarin zij verkeren vermoedelijk niet meer gebruikt worden. Dit verergert alleen maar het probleem van het gebrek aan plaatsen. De aangekondigde verbeteringen/uitbreidingen van het aantal plaatsen laten nog steeds op zich wachten. Voor de BSD-fractie aanleiding om wederom te vragen om handhaving.

Uw reactie afwachtend,

hoogachtend,
namens de BSD-fractie

L.H van der Kallen