SERVICETELEFOON

 


 

Bergen op Zoom,  29 december 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: servicetelefoon/communicatie

Geacht College,

Steeds meer bestuurders op landelijk en voor lokaal niveau nemen het woord “Burgerparticipatie” in de mond om burgers aan te sporen tot actieve deelname aan de samenleving. Daarbij wordt het zeer op prijs gesteld om zaken bij de gemeente te melden dan wel actief op te pakken en met de gemeente te communiceren.
Laten we met het laatste beginnen communiceren.
Als burgers iets van belang te melden hebben was het tot voor kort mogelijk gebruik te maken van de servicelijn.
Echter sinds kort is dit, zo is ons gebleken niet meer mogelijk. Men dient een “klacht” en wat ons betreft ook een goed bedoelde suggestie voortaan via de website of per post te melden. Nog afgezien van het eenzijdige karakter van deze wijze van communiceren, wordt het hiermee voor m.n. ouderen die niet allemaal over een computer en ook over onvoldoende vaardigheid om hiermee te werken beschikken, erg moeilijk gemaakt . Het alternatief, n.l. het per post melden van een suggestie, verzoek of klacht verliest door deze wijze haar actualiteit en het tijdig kunnen ingrijpen indien noodzakelijk.
Uit ervaring is ons gebleken dat het melden via de website nagenoeg onmogelijk blijkt te zijn. Zonder te ver in details te treden komt men bij het bezoeken van de website met het doel een melding te doen niet verder dan de eerste twee pagina’s en wordt vervolgens “afgesloten” met “even geduld a.u.b.”
Hoewel de metereologische winter al lang begonnen is, valt het met hinderlijk winterweer nog mee tot nu toe. Dat gaat anders worden als de vorst haar intrede zal doen en sprake zal zijn van sneeuwval. Natuurlijk zullen dan de troepen uitrukken om op basis van het strooi-routeplan de A-,B- en C-routes te gaan strooien. Echter ondanks de tijdige inzet van deze strooiploegen sluit onze fractie niet uit dat er op bepaalde plaatsen en tijden uit veiligheidsoverwegingen afgeweken moet worden van deze routes. Een acuut verzoek daartoe zal dan smoren in een digitale bureaucratie, met alle gevolgen van dien
De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College:
*Sinds wanneer is het niet meer mogelijk klachten en/of meldingen te doen via het gebruikelijke servicenummer?
*Wat is de reden waarom dit is gewijzigd in digitaal dan wel melden per post?
*Waarop heeft u zich bij het nemen van dit besluit gebaseerd?
*Wilt u het strooi-routeplan z.s.m. ter kennisname op de eerst volgende agenda van de commissie Stad en Ruimte plaatsen?

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie

Farid el-Khassim, raadslid
Piet van den Kieboom, duo-burger-lid