IDEALISTEN-DISSIDENTEN IN DE POLITIEK/ BOZORGVERZEKERING/ 2050/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 11: DE DELTAWERKEN EN ZOET WATER

| jaar 1 | nummer 43 |

| 28-12-2014 | 11.00 uur |


 

| IDEALISTEN-DISSIDENTEN IN DE POLITIEK |  

 

eerste kamerDecember 2014 was de maand van de kerstcrisis rond het kabinet. Voor mij had het kabinet mogen vallen vanwege de zorgwet. Het onderwerp is belangrijk genoeg en gelukkig waren er een paar PvdA eerste kamerleden die zich zomaar hun oude idealen herinnerden. Bij een drietal PvdA-ers, die aan hun laatste loodjes in de Eerste Kamer bezig zijn, is plotseling het licht weer gaan schijnen. Prompt hebben ze in de media weer de ‘eretitel’ van dissident. De ‘helden’ die zich van de andere snurkers hebben onderscheiden door zich nu even te realiseren dat ze toch echt een eigen verantwoordelijkheid hebben als volksvertegenwoordiger.  

De afgelopen twee jaren lijkt de politiek in Den Haag niet meer gebaseerd te zijn op programma’s of overtuiging, maar op het pragmatisch bekijken wat haalbaar is. De reactie van de politieke concurrentie, zowel binnen de PvdA als vooral bij de VVD en de medeplichtige partijen SGP, D66 en de Christen Unie, was er één van: dit hoort niet. We hebben immers afspraken gemaakt! Een slaafs volgen werd verwacht en geëist. Maar even werd er weer politiek bedreven zoals het hoort. Drie mensen bleken eigen gedachten en misschien zelfs een geweten te hebben.

Voor mij is dit de manier van politiek bedrijven, die ik zelf al jaren in praktijk probeer te brengen en propageer. Niks geen fractie- of partijdiscipline. Maar loyaliteit naar de eigen partij en fractieleden. Zij hebben het recht te weten wat je beweegt. Maar je bent en blijft als gekozene verantwoordelijk voor de stem die je uitbrengt. Jij dient je te verantwoorden naar de stem van je eigen geweten. Voor mij is het duidelijk: de drie van de PvdA hebben voor deze keer naar hun eigen geweten geluisterd. Hulde!

Ook in onze eigen gemeente spelen soms zaken die tot meer luisteren naar de eigen ziel zouden moeten leiden. Zo was afgelopen maand de discussie over de Bergse reactie op de Thoolse benoeming van weigerambtenaren. Voor mij is het helder als het gaat over levensopvattingen of religie. Volksvertegenwoordigers moeten de ruimte krijgen om in vrijheid, zonder last of ruggespraak, te komen tot hun oordeel. Dat is voor mij een onaantastbaar recht dat gerespecteerd dient te worden. Hieronder een geluidsopname van wat ik hierover in de raadsvergadering van 17 december heb gezegd.

 

Louis van der Kallen

 


 

| BOZORGVERZEKERING |  

 

Het stoom kwam nog net niet uit mijn oren toen een goede bekende de salarissen van de zorgverzekerjaarjongens op mijn tijdlijn op Facebook deelde. De eerste vraag die in mij opkwam was: hoe kan Rogier van Boxtel (D’66/ topman zorgverzekeraar Menzis én Eerste Kamerlid) de politiek nog geloofwaardigheid geven? Dit, in mijn ogen roofdier, schaadt het gehele aanzien van de politiek. Als topman van een zorgverzekeraar stemt hij in de Eerste Kamer over de Wet normering topinkomens (Wnt of WNT), dit betreft hemzelf (jaarsalaris 397.000 Euro!). Tevens mag hij stemmen over de keuze vrije behandelaar. En binnenkort mag hij gaan stemmen over winstuitkeringen bij ziekenhuizen.

Er valt dus genoeg te kiezen bij de aanstaande provinciale verkiezingen. Als u een wig in dit kabinet wilt drijven, dan is mijn stemadvies: géén VVD/ PvdA/ D’66/ CU & SGP. Maar gelukkig kiest u zelf! Om terug te komen op het punt waar ik naar toe wil, trek ik het nu weer even terug naar de zorgverzekeringen. Volgens mij heeft bij de huidige gang van zaken vrijwel iedere burger in Nederland wel zijn of haar bedenkingen. De enige macht die u heeft zijn de verkiezingen van 2015. Of toch niet?

Alvorens ik met een ‘wild’ plan kom, nog even wat cijfers:
dit willen we toch niet I? 
dit willen we toch niet II? 
Frustrerend niet waar? Voor mij in ieder geval dusdanig frustrerend dat ik samen met de BSD een schrijven wil gaan opstellen waarin wij het College van Burgemeester en Wethouders in Bergen op Zoom willen voorstellen om onderzoek te gaan doen naar het opzetten van een eigen zorgverzekering, hopelijk met de omringende gemeenten. Een eigen maatschappij. Dit kan gewoon en dat mag dan een beetje gaan lijken op de DSW wat mij betreft. De directeur van deze zorgverzekeraar geeft zijn salaris aan de voedselbank dit jaar. Wat een heerlijke gedachte zo rond de feestdagen. 

Ik wens u een prettige jaarwisseling en gezond 2015. Een jaar waarin de BSD het college zal blijven wijzen op hun maatschappelijke verantwoording: doe geen zaken met instellingen die zich niet aan de Wet normering topinkomens houden! Wordt vervolgd. 

Marcel Mulder

 


 

| 2050 |  

 

Dhaka Banglades

Dhaka, Bangladesh

Soms zet het bijwonen van een symposium me aan het denken, omdat wat gepresenteerd wordt me verbijstert. Dat overkwam mij op 10 december in Dordrecht. Ik bezocht het symposium “Smart Thinking #3 – Water; van innovatie naar implementatie” in het Energiehuis en georganiseerd door PLATFORM31 

Wat mij in die bijeenkomst vooral trof was de presentatie van Arno Bouwman. Hij is verbonden aan PBL, het planbureau voor de leefomgeving. De spreker had mij gelijk wakker gemaakt met de start: “wij zijn een onafhankelijke onderzoeksinstelling en wij vallen onder het ministerie I&M”. Onafhankelijk en onder een ministerie vallen gaat er bij mij niet echt in. Dat maakt mij kritisch. Dat laat onverlet dat de spreker dat toch zo kan voelen. Kern van zijn betoog was: de steden staan voor een aanmerkelijke groeispurt en in 2050 woont circa 70 % van de wereldbevolking in steden. Uit het gepresenteerde kaartmateriaal bleek dat die stedelijke groei vooral in de delta’s van de wereld gaat plaatsvinden. De nu vruchtbare delta’s van de Niger, de Nijl, de Zambezi, van de Ganges/Bramaputra, de Mekong, de Sông Hông (de rode rivier), de Jangtsekiang (blauwe rivier), de Huang He (gele rivier), enzovoort huisvesten straks 60 % van de wereldbevolking. Dit stelt de mensheid voor kolossale problemen op het gebied van het waterbeheer, zoals voldoende schoon water, riolering en afvalwaterzuivering. In het licht van de klimaatverandering en stijgende zeespiegel is waterveiligheid ook een probleem. Veel van de delta’s zijn slecht tot nauwelijks beschermd tegen de combinatie zeespiegelstijging en grotere variaties in rivierafvoeren. Een land als Bangladesh staat voor een haast onmogelijke opgave haar meer dan 100 miljoen mensen, die leven in haar delta, te beschermen. Maar één probleem blijft in het rapport, waarop dit alles gebaseerd is, onvermeld. De voedselvoorziening!

Het ruimtebeslag van de groeiende steden gaat vooral ten koste van de vruchtbaarste gronden. De vestiging van de eerste menselijke nederzettingen, waaruit de meeste huidige steden zijn ontwikkeld, vond plaats in de vruchtbaarste delta’s. Kenmerken waren korte aanvoerlijnen van voedsel en de beschikbaarheid van zoet water. Korte afvoerlijnen van afval, dat vaak weer gebruikt kon worden als meststof voor de voedselproductie. Langs de snelwegen van de oudheid en de middeleeuwen, de rivieren, ontstonden de steden als markt- en stapelplaatsen. De wegen waren immers van slechte kwaliteit en vaak maar gedurende delen van het jaar bruikbaar. Ondanks de komst van goede wegen, spoorwegen en luchtverbindingen liggen de meeste (toekomstige) megasteden, die begonnen als dorpen, nog steeds in de van oorsprong vruchtbare delta’s en op de voor voedselproductie meest geschikte gronden. Ook de steden die niet in delta’s liggen hebben bij uitbreidingen vaak de nabije land- en tuinbouwgronden bebouwd. Ook dat waren vaak de beste en productiefste gronden.

Neem ons eigen Bergen op Zoom. De rijke tuinbouwgronden, die vroeger zorgden voor rijke aardbei- en asperge-opbrengsten, zijn bebouwd en de productie van het witte goud is in onze regio sterk verminderd. In de jaren vijftig leerde ik op de lagere school in Rotterdam nog dat de beste en meeste asperges uit Bergen op Zoom kwamen. Dat is helaas lang geleden. Voor mij is het helder de opgave wordt straks niet alleen de waterveiligheid en waterhuishouding van de steden goed te regelen, maar ook hoe voeden we de mensheid als de beste en meest productieve gronden zijn bebouwd. Stadslandbouw is straks geen hobby of ontspanningsbezigheid, maar bittere noodzaak. Of moeten we heel anders gaan denken en dat bebouwen van de delta’s niet als een gegeven beschouwen en gaan kijken of de planologie voor toekomstige uitbreidingen niet volgend moet zijn maar op landelijke/mondiale schaal leidend! Of blijven we er op vertrouwen dat technologie altijd en overal de oplossingen zullen aandragen? 

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 11 |  

 

De Deltawerken en zoet water

 

deltawerkenBij de Deltawerken denken we bijna altijd alleen aan waterveiligheid, maar dat is onterecht! Van het begin af aan was zoet water een thema bij de ontwikkeling van de plannen. Ook toen dachten de plannenmakers integraal. Ook de nieuwe economische mogelijkheden van de plannen kwamen uitgebreid aan bod. Zo ook wat de ontwikkelingen voor een betere zoetwatervoorziening voor industrie en landbouw zou kunnen betekenen.  

Als voorbeeld enkele citaten uit de rede die de Minister van Verkeer en Waterstaat, Mr. J. Algera op 21 februari 1953 uitsprak tijdens de installatie van de Deltacommissie: “De plannen voor de zojuist besproken afdammingen in het complex der benedenrivieren vloeiden echter niet alleen voort uit de wens tot beveiliging van de aangrenzende gebieden tegen mogelijke stormvloeden, maar zij maken tevens deel uit van een complex maatregelen, dat beoogde de verzilting te bestrijden door het vormen van zoetwaterboezems en door het verminderen van de hoeveelheid uit zee binnenstromend zout water als gevolg van het beperken van de komberging.” 

“Tevens zou de mogelijkheid kunnen worden geopend om een deel van het zoete water van Rijn en Maas, dat thans naar zee wegstroomt, langs Rotterdam te voeren en aldus de voortschrijdende verzilting van de Nieuwe Waterweg tegen te gaan , alsmede om deze gebieden, die daarvan thans nog verstoken zijn, aan zoet water te helpen.”

“Daarnaast zal de uitvoering van deze werken op bijzondere wijze ten goede kunnen komen aan de zoetwatervoorziening van een groot deel van ons land en de bestrijding van de gevolgen van de voortschrijdende verzilting op verschillend gebied,….”   

Ook de uitkomsten van onderzoeken die gebruikt zijn bij de totstandkoming van het rapport eindverslag en interim adviezen deel 1 van de Deltacommissie, zoals de studie van de Commissie ter Bestudering van de Ruimtelijke Ordening in de Landbouw (paragraaf 5.3) met onder andere de stelling: “Ter wille van de zoetwaterhuishouding behoort in het voltooide Deltaplan het Volkerak te zijn afgedamd.“  werden te harte genomen. Vele pagina’s van de rapportage werden gewijd aan “De verbetering van de zoetwaterhuishouding” (paragraaf 6.2).  

De wijze lessen van toen worden nu terzijde geschoven. Toen werd de verzoeting van wateren als het Volkerak Zoommeer en het Haringvliet als noodzakelijk gezien voor een goede toekomst van de landbouw en voor de industrialisering van dit deel van Nederland. Ook in “Waterbeleid voor de 21e eeuw”, het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, ook wel de commissie Tielrooij genoemd (uitgegeven in augustus 2000), kwam dit gegeven aan de orde. Jammer dat zoveel politici ophouden met nadenken als een aantal ‘prominenten’ eenmaal een besluit hebben genomen. Je vraagt je steeds opnieuw af waarom er niet geleerd wordt van het verleden?  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/

Louis van der Kallen

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

22-10
STAAT VAN ONDERHOUD FIETSPAD, KENMERK LK/14076

18-12
ANTWOORD, KENMERK U14-045070


19-11
WOONWAGENBELEID, KENMERK LK/14084

18-12
ANTWOORD, KENMERK U14-047897