VRAGEN EX ART. 39 COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING, KENMERK PVDK/15066

 


 

Bergen op Zoom, 30 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 Collectieve zorgverzekering, kenmerk PVDK/15066

 

Geacht College,

Bij de privatiseringsgolf van het afgelopen decennium, is ook de zorgverzekering ‘slachtoffer’ geworden van deze liberale dadendrang. Burgers moeten kunnen kiezen. Door onderlinge concurrentie van zorgverzekeraars wordt de prijs van zorg betaalbaar gehouden en komt het de kwaliteit ten goede, zo was de redenering. In de praktijk blijkt helaas eerder het omgekeerde. Als jaarlijks ritueel worden burgers de laatste maand weer overspoeld met verlokkelijke aanbiedingen van zorgverzekeraars. Voor de meeste burgers wordt dit ‘loven en bieden’ steeds minder transparant. Voeg daarbij dat, ondanks de privatisering van de zorg en zorgverzekering, de minister elk jaar meent te moeten ingrijpen in zorgpakketten en verplichte eigen bijdragen, en je kunt je afvragen of er nog wel van echte privatisering sprake is.

Uw college heeft , in het kader van de armoedebestrijding, in samenspraak met de gemeenteraad gekozen voor het aanbieden van een collectieve zorgverzekering aan inwoners van onze gemeente die maximaal 110% van de bijstandsnorm aan inkomen hebben. De BSD-fractie heeft hier ook van harte mee ingestemd.

Eind november 2015 hebben inwoners, die daarvoor in aanmerking komen (een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm), een voorstel ontvangen waaruit zij een keuze kunnen maken. Een groot aantal inwoners van onze gemeente heeft onze fractie de laatste weken benaderd omdat zij niet duidelijk krijgen voor zichzelf wat de gevolgen van een te maken keuze kan hebben. Eerlijk gezegd heeft de BSD- fractie ook de nodige vragen hierover.

  1. Een snelle scan langs andere gemeenten die een collectieve zorgverzekering aanbieden aan deze doelgroep, leert de BSD-fractie dat er een grote diversiteit in aanbod is. Dit begint al met het groot aantal door de zorgverzekeraars te hanteren aanvangspremies van basis- en aanvullende verzekeringen. Ook het pakket van de aangeboden aanvullende verzekeringen is erg divers en soms moeilijk te doorgronden. Heeft u naast VGZ aan meerdere zorgverzekeringen offerte gevraagd? Wat heeft u doen besluiten voor VGZ te kiezen, welke extra’s worden door hen geboden ten opzichte van andere zorgverzekeraars aan verzekerden?
  2. In Bergen op Zoom zijn er een groot aantal inwoners die graag voor een constructie zouden willen kiezen zoals door u voorgelegd maar die momenteel verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar en om diverse redenen niet over kunnen stappen. Eindhoven biedt de inwoners die daarvoor in aanmerking komen een voorstel waarbij uit 3 zorgverzekeraars gekozen kan worden. Deze zorgverzekeraars bedienen bijna 80% van de markt. Bent u bereid ook deze groep inwoners op enigerlei wijze tegemoet te komen in deze jaarlijkse forse uitgave, zonder dat een overstap naar de door u voorgestelde zorgverzekeraar plaatsvindt?
  3. Eén van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de aangeboden collectieve zorgverzekering is het niet hebben van een betalingsachterstand bij de huidige zorgverzekeraar. Op 16 december j.l. heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen achterstanden in betaling van o.a. zorgpremies door bijstandsgerechtigden te voorkomen en op te lossen. De inwoners die in aanmerking komen voor deelname aan een collectieve zorgverzekering zoals door u aangeboden, zijn niet allemaal uitkeringsgerechtigd. Bent u bereid volgens de intentie van de motie ook voor niet uitkeringsgerechtigden die wel in aanmerking komen voor de aangeboden collectieve zorgverzekering eventuele betalingsachterstanden voor deze inwoners op te lossen?
  4. In de nu door u aangeboden pakketten is ook verpleging, verzorging en begeleiding opgenomen. In hoeverre betreft het hier zorg die regulier uit de WMO en/of basisverzekering verleent dient te worden?

Ik zie met belangstelling uw beantwoording zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de BSD,

Piet van den Kieboom