WAAROM?

 

   


| 23-11-2021 |

 

Net als de afgelopen jaren krijg ik in de periode rond een begrotingsbehandeling de vraag hoe heeft de schuldexplosie bij de gemeente Bergen op Zoom kunnen gebeuren?

Het antwoord is relatief simpel persé je als stad willen ontwikkelen met plannen die onbetaalbaar waren zoals De Bergse Haven en De Markiezaten.

Reeds van het begin van dit projecten, in 2002 en eerder, had ik voor grote verliezen gewaarschuwd en op 12 mei 2008 schreef ik aan de Rekenkamercommissie (die zich rekenkamer noemt) van West – Brabant: “Bij twee lopende exploitaties (De Bergse Haven en De Markiezaten) heeft ondergetekende twijfels of de risico’s afdoende in beeld zijn gebracht en op een zodanige wijze aan de gemeenteraad worden gepresenteerd dat de gemeenteraad, als de omstandigheden dat noodzakelijk maken, tijdig kan bijsturen. In het plan De Bergse Haven neemt de gemeente Bergen op Zoom deel als risicodragende ontwikkelaar. De vraag is of de publieke verantwoordelijkheden hier afdoende zijn afgeschermd van de commerciële? Projectontwikkelaars met publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals hier in praktische termen het geval is) hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeentekas, en voor die van hun mede participanten, maar ook en vooral een verantwoordelijkheid voor het publiek belang.” Met het verzoek hier onderzoek naar te gaan doen.

Op 30 oktober 2008 diende ik onderstaande motie in:

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 30 oktober 2008

Overwegende dat:

– de marktomstandigheden voor de verkoop van woningen, door de verslechterende financieel/economische factoren in 2008 veranderd is;

– ook in Bergen op Zoom de woningverkopen vertragen;

– er zich in de Bergse woningmarkt prijsdalingen voordoen en woningen langer te koop staan;

– nationaal steeds meer ontwikkelaars en aannemers moeite hebben de lopende en nieuwe projecten te financieren;

– in de exploitatie van het plan de Markiezaten over het jaar 2007 een verlies moest worden genomen;

– de vooruitzichten voor o.a. (gemeentelijke)exploitaties zoals de Bergse Haven en de Markiezaten door externe factoren verslechteren;

– demografische vooruitzichten voor Bergen op Zoom en de regio veranderen;

Verzoekt het college middels een rapportage aan de gemeenteraad aan te geven hoe het risicoprofiel van de gemeente door voornoemde ontwikkelingen verandert en of, en zo mogelijk, hoe dit dient te leiden tot aanpassingen van de grondexploitaties binnen de gemeente Bergen op Zoom waar de gemeente direct of indirect risicodrager is. Alsmede duidelijkheid te verschaffen inzake of en eventueel welke prestatieafspraken er gemaakt zijn met de drie sociale verhuurders en of die afspraken in het huidige tijdsgewricht nog steeds zowel voor de verhuurders als de gemeente haalbaar zijn.

en gaat over tot de orde van de dag

Toen werden al mijn zorgen door college en collega’s raadsleden weggewuifd. Ik en de bewoners van Bergen op Zoom hoefden zich geen zorgen te maken! Ik werd die jaren, als het over de grondexploitaties ging en de daaraan verbonden risico’s vaak weggezet als: doemdenker, azijnzeiker, visieloos, als iemand die de unieke kansen niet wou zien en daardoor Bergen op Zoom haar de toekomst niet wou geven die haar toekwam.

Helaas ging de gemeente Bergen op Zoom zonder acht te slaan op mijn waarschuwingen door met op een onverantwoorde wijze het verder ontwikkelen van zowel de Markiezaten als de Bergse Haven.

Toen de verliezen in het voorjaar van 2009 boven tafel kwamen was mijn frustratie groot. Ik wenste een groot onderzoek met gebruik van alle middelen. Een raadsenquête! De meeste collega’s waren daarin toen terughoudend tot afwijzend.

Nu droom men weer in de collegekamer. 7000 woningen zouden erbij moeten komen. Mijn vraag waar? Bleef onbeantwoord!! Hopelijk worden de risico’s en kosten nu wel goed overdacht. Ik en de BSD hebben wel de nodige angsten omdat ik weer dezelfde risicovolle reflexen zie. Toen werd er geschermd met een rijks- en provinciale overheid die met de nodige subsidies het allemaal mogelijk zou maken. Het bleken dromen! Nu droomt men weer over de ‘rijke’ subsidiepotten die dezelfde overheden over zouden hebben voor de stedelijke ontwikkeling in West-Brabant voor/middels de ‘Vierde stedelijke regio aanduiding’ van Bergen op Zoom en Roosendaal.