COMMUNICATIE

 


 

Om burgers intensief te betrekken bij het maken van beleid en de uitvoering en de vorderingen daarvan is een duidelijke communicatie binnen en buiten het gemeentebestuur onontbeerlijk. De gemeente dient positief te staan tegenover initiatieven van bewoners. Informatie over nieuw te ontwikkelen plannen moet in een vroeg stadium naar buiten worden gebracht en rechtstreeks en helder met de betrokken burgers worden gecommuniceerd. Niets is fnuikender voor beschadigd vertrouwen van burgers, wanneer ze via-via moeten horen dat er plannen bestaan, en soms zelfs in een vergevorderd stadium, die hun directe woon- en leefomgeving betreffen. Dus informatieavonden organiseren waarbij alle belanghebbenden persoonlijk worden uitgenodigd. Informatie over rechten en regelingen voor burgers dient helder en toegankelijk te worden en in meerdere talen te worden gecommuniceerd. Het algemene gevoel dat er niet of onvoldoende naar burgers wordt geluisterd moet worden weggenomen. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.

De gemeentelijke dienstverlening kan verder verbeteren. Dat wil zeggen dat burgers sneller en beter geholpen kunnen worden met vragen bij het aanvragen van subsidie, vergunningen enz. De BSD is daarbij voorstander van één contactpersoon (één loketfunctie), die belast wordt met het dossier en die voor de burger coördineert binnen de organisatie. De vaak onpersoonlijke callcenterachtige telefonische contacten tussen medewerkers van de gemeente met de burger dienen beperkt te blijven. De BSD ziet het liefst dat de bellende burger te woord wordt gestaan door terug te bellen. Op deze wijze worden voor de burger met weinig geldelijke middelen de drempels tot contact weggenomen.

Een snelle en adequate beantwoording van brieven hoort volgens de BSD tot de meest elementaire vorm van goede communicatie. De BSD wil met u als burger een protocol vaststellen waarin overeengekomen wordt hoe er met elkaar gecommuniceerd moet worden.

Omroep Zuid-West dient in de communicatie met de burger een belangrijke rol te spelen. Het medium televisie kan een veel prominentere rol spelen bij het geven van voorlichting inzake gemeentelijke thema’s. De BSD is voorstander van het raadplegen van burgers over actuele zaken door de instelling van een preferentiemeter.

Een snel instrument dat via internet de mening van bewoners peilt en dat via de gemeentelijke website wordt aangeboden. Maar ook de huis-aan-huisbladen kunnen bij tijd en wijle worden gebruikt om de mening over een actueel vraagstuk te peilen.

Mensen zijn zelfstandige individuen die zich niet hoeven te laten welgevallen dat de gemeente, of welke ondoorzichtige instelling dan ook, beslissingen voor hen neemt waarin ze niet worden gekend, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen en waarin hen geen enkele keuzevrijheid wordt gelaten.

 


 

 

Reacties gesloten.