INTERACTIEVE BELEIDSONTWIKKELING

 


 

Ons uitgangspunt is: mensen moeten meer zeggenschap hebben over hun eigen dagelijks leven en dus ook meer invloed en controle op de rol van de overheid.

De BSD vindt daarom dat beleid interactief moet worden ontwikkeld. Dat wil zeggen dat burgers en maatschappelijke organisaties als belanghebbenden vroegtijdig worden ingeschakeld bij het proces van beleid- en planontwikkeling en de uitvoering daarvan middels burgerparticipatie, en de burgers dus actief betrokken worden bij de publieke zaak.Het inschakelen dient in een vroeg stadium te gebeuren, en niet wanneer de plannen al zo goed als rond zijn. Vooraf worden de kaders vastgesteld. De problemen worden gezamenlijk geïnventariseerd en vervolgens wordt, onder onafhankelijke leiding, gezocht naar een breed gedragen oplossing.

 

De BSD maakt onderscheid tussen 2 vormen van burgerparticipatie:

1. De vorm van burgerparticipatie waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn zelfredzaamheid wordt aangesproken.

2. Een bedrijfsmatige vorm van burgerparticipatie.

 

De BSD denkt dat het noodzakelijk is dat onze gemeente de komende jaren de inwoners aanmoedigt over te gaan tot actieve, constructieve, productieve deelname aan diverse werkzaamheden ten behoeve van het algemeen maatschappelijk en sociaal belang in hun directe woon- en leefomgeving. Dat kan vorm gegeven worden door de oprichting van (buurt)coöperaties die de werkzaamheden bedrijfsmatig oppakken.

De BSD is ervan overtuigd dat de inbreng van de eigen ervaringen, creativiteit en kennis van burgers en organisaties over hun directe leefomgeving, bijdraagt aan een betere besluitvorming en uitvoering daarvan. De gemeente moet beter luisteren naar de inbreng van haar bewoners en samen met alle betrokkenen werken aan oplossingen. Daarbij dient de gemeente extra te letten op de inbreng en het betrekken van jeugdigen, ouderen en minder assertieve bewoners.

Anderzijds mag van belanghebbenden een constructieve houding worden verwacht, wanneer een overstijgend algemeen gemeentelijke belang in het geding is.Wanneer op deze wijze breed gedragen en samen ontwikkelde besluiten kunnen worden genomen en uitgevoerd, kunnen langdurige, vertragende bezwaar- of beroepsprocedures verminderd en vermeden worden.

Interactief beleid voorbereiden geldt voor alle plannen. Er dient dan ook niet naar willekeur wat “interactiefs” te worden gedaan; er moet een protocol komen waarin de procedures rond planontwikkeling worden vastgelegd.

 


 

 

Reacties gesloten.