INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 


 

Wij zijn voorstander van intergemeentelijke dan wel regionale samenwerking daar waar dit een duidelijke meerwaarde oplevert voor de betrokken partijen.

Het schaalniveau van samenwerking dient zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij het schaalniveau van vraagstukken en ambities.

Bergen op Zoom dient verder te kijken dan haar gemeentegrenzen. Intensivering van de samenwerking met buurgemeenten en wederzijdse afstemming hebben niet alleen betekenis voor betrokken gemeenten maar voor heel West-Brabant. Als Net-werk-Stad dienen Bergen op Zoom en Roosendaal mee te delen in het provinciale grote-steden-beleid. De BSD ziet samenwerking niet alleen in de ‘Oost-West-As’ maar vindt dat onze positie ook tot zijn recht moet komen in de ‘Noord-Zuid-As’. Liggend tussen Antwerpen en Rotterdam zal ook daar meer aandacht aan gegeven moeten worden. Samenwerking met (een deel van) Zeeland, Zuid-Holland en Vlaanderen hebben voordelen voor de ontwikkeling van onze gemeente.

Portefeuillehouders van de diverse gemeenten zullen door middel van heldere besluitvorming in de gemeenteraad gemandateerd moeten worden, teneinde in staat te zijn slagvaardig te opereren in de diverse overlegorganen.

 


 

 

Reacties gesloten.