SUBSIDIES

 


 

De BSD is van mening dat het gemeentelijk subsidiebeleid, meer dan tot nu toe gebruike­lijk, getoetst moet worden op nut en noodzaak. Zelfwerkzaamheid, maat­schappelijk draagvlak en nuttigheid zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Subsidies aan stichtingen dienen met extra waarborgen omkleed te worden. Geen verborgen subsidies en geen subsidies voor meerdere jaren. Een jaarlijkse toetsing op het bestaansrecht van de subsidies is een minimum vereiste dat aan de besteding van de gelden van burgers gesteld mag worden.

Slechts die projecten dienen gesubsidieerd te worden, die anders door de gemeente zouden moeten worden uitgevoerd. De BSD is voor de omzetting van het huidige subsidiestelsel naar projectsubsidies.

 


 

 

Reacties gesloten.