DE WIJKAGENT

 


 

De BSD hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke wijken, buurten, straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten. Om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren vindt de BSD dat de wijkagent(en) op straat horen en niet achter een bureau. De wijkagent hoort een vertrouwd en herkenbaar aanspreekpunt te zijn die bij zijn werk nadrukkelijk de buurtbewoners betrekt. Reorganisatie bij de politie, met name inzet van administratief personeel voor bureauwerkzaamheden, is noodzakelijk, zodat wijkagenten niet langer een veel te groot deel van hun tijd aan administratieve taken en noodhulp besteden.

Iedere wijk moet schoon, heel en veilig zijn. Een prettige openbare ruimte draagt bij aan een open samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente treft die maatregelen die de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte verbetert. Het gaat daarbij met name om het verbeteren van de verkeersveiligheid, het scheppen van ruimte in overvolle (woon-)straten en het stimuleren van burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Door een wijkgerichte inzet van wijkagenten, burgerparticipatie en buurtpreventieteams kan daaraan een belangrijke bijdrage worden geleverd. Burgers willen vaak worden betrokken bij de veiligheidszorg in hun buurt, zij wensen te participeren in samenwerkingsverbanden om hun eigen buurt en wijk veiliger te maken.

De verschillende buurtpreventieprojecten dienen dan ook naar behoefte te worden uitgebreid met ondersteuning door burgers van de gemeente.

Het valt te overwegen het cameratoezicht uit te breiden naar alle onveilige plaatsen, maar ook camera’s in cafés zijn wat ons betreft een optie.

De BSD kiest ervoor dat bewoners, bedrijven en scholen in wijken veiligheidsplannen maken in samenwerking met de politie. De publieke ruimte is van ons allemaal. De inspraak vergroot de betrokkenheid en sociale controle.

Er dient extra aandacht te worden besteed aan punten waar veelvuldig wordt overgestoken om te bevorderen dat kinderen en mensen die moeilijk ter been zijn zelfstandig en veilig over kunnen steken.

Wij pleiten verder voor een veiligheidsgids met een ABC van alle diensten die de politie biedt. Inclusief een leidraad “hoe te handelen in geval van ….”

Snelle aangiftebehandeling (tegenwoordig ook mogelijk via internet) door administratief personeel, moet zorgen dat de bevoegde politiemensen hun tijd zinvoller kunnen besteden.

Het gemeentebestuur zal moeten volharden in het aandringen bij de landelijke overheid om meer middelen en mankracht voor de lokale/regionale politie.

Een klachtenlijst bij de politie dient, net als de milieuklachtenlijst, maandelijks ter inzage te liggen voor burgers.

 


 

 

Reacties gesloten.