DORPEN EN KERNEN

 


 

De BSD streeft naar behoud van de identiteit van de dorpskernen.

Zowel de Kladde, Klutsdorp, de Handwijzer, de Spinolaberg en Heimolen verdienen de aandacht van de raad. De eigen identiteit met het eigen specifieke karakter van de aard van de bebouwing dient behouden te blijven. Terughoudend dient er te worden omgegaan met het bouwen in deze kleine kernen.

Bouwen mag naar onze mening alleen voor de eigen bewoners en hun kinderen en uitsluitend indien dit gaten in de lintbebouwing dicht.

Tevens dient er aandacht te zijn voor het onderhoud van de wegen en de verkeersveiligheid in die kleine kernen.

Voor Lepelstraat bepleit de BSD het in stand houden van de bestaande sportvoorzieningen, de sociale culturele structuren en het specifieke eigen verenigingsleven. Handhaving van het voorzieningenniveau wat betreft winkels en medische voorzieningen, wordt steeds moeilijker. Het toedelen en bundelen van serviceverlening door gemeente en andere publieke organisaties aan bijvoorbeeld een supermarkt kan bijdragen aan de instandhouding van een dergelijke belangrijke voorziening.

Voor Halsteren ligt een toenemende integratie met Bergen op Zoom noord in het verschiet. Het zwembad De Melanen speelt hierin voor ons een belangrijke rol. Mede gezien het belang, ook voor Bergen op Zoom, dient dit zwembad behouden te blijven. Echter voorkomen moet worden dat de Groene Long (Grote Melanen) wordt verkwanseld. Er zullen andere oplossingen bedacht moeten worden om Zwembad De Melanen open te houden.

Oog moet er zijn en blijven voor de bewinkeling van de kern van Halsteren. Deze moet aantrekkelijk blijven, gericht op de bevolking van Halsteren, maar minimaal op het huidige niveau.

Het algemene voorzieningenniveau dient in de kleine kernen gehandhaafd te worden. Dit geldt ook voor bepaalde wijken in Bergen op Zoom.

De BSD is groot voorstander van wijk- en dorpsraden met eigen wijk/dorpsbudgetten. Deze wijk en dorpsraden zouden ook betrokken kunnen worden bij het mede-vormgeven van het welstandsbeleid gericht op de leefbaarheid en kwaliteit van hun eigen woonomgeving.

 


 

 

Reacties gesloten.