RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN NATUUR/MILIEU, WONINGEN, BEDRIJVENTERREINEN

 


 

De BSD is van mening dat de kracht en de kern van de signatuur van de gemeente Bergen op Zoom zijn gelegen in enerzijds ons historische culturele erfgoed en anderzijds in de natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden die onze kernen omringen. Een cultuurhistorisch hart in een groen/blauw bed. Dáár ligt dan ook een belangrijke potentie voor toekomstige economische ontwikkelingen.

Naar de mening van de BSD dient hard te worden gewerkt aan gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie van bedrijventerreinen op regionaal niveau. Bergen op Zoom wenst zich richting provincie te profileren als een stedelijk netwerk samen met Roosendaal: begin dan met een goede gezamenlijke aanpak op het gebied van economische bedrijvigheid.

De BSD wenst een onderzoek naar een “Regionale Bedrijventerreinen B .V.”,

waarin iedere gemeente haar gekapitaliseerde bedrijventerreinen inbrengt.

Het bestuur van deze organisatie wordt gevormd door afgevaardigden van de aangesloten gemeenten. Acquisitie vindt plaats door een organisatie als het REWIN.

Nieuwe geplande bedrijventerreinen zijn door een meerderheid van de gemeenteraad geaccordeerd in de Auvergnepolder. Wanneer daadwerkelijk tot uitvoering wordt overgegaan, eisen wij een zeer zorgvuldige groene inpassing.

Wij constateren in de gemeenteraad vaak een naar binnen gekeerd denken in plaats van een denken over de beperkte gemeentegrenzen heen. Bergen op Zoom is geen eiland in Brabant. Wij zien als één van de sterke kanten van Bergen op Zoom het zich profileren als een groene oase tussen Rotterdam en Antwerpen. Om deze groene oase te beschermen, achten wij het noodzakelijk een ecoloog aan te stellen om in overleg met planologen een juist evenwicht te handhaven tussen groen en bebouwing.

De stad moet leefbaar blijven. De gemeente dient te streven naar grote, aaneengesloten verblijfsgebieden. In deze gebieden wordt prioriteit gegeven aan sociaal en veilig straatgebruik: voldoende ruimte om te fietsen en te lopen, om elkaar te ontmoeten en te spelen. Openbare voorzieningen zijn via veilige en prettige wandel- en fietsroutes bereikbaar.

Goedkope Binnenschelde-hectares kunnen de enorme verliezen op de Bergse Veste enigszins beperkt worden. De gemeenteraad moet die uitdaging aannemen om het plan te redden en Bergen op Zoom voor een nog groter financieel debacle te behoeden.

Wil men bossen en landgoederen, de natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden beschermen, dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt.

Vandaar dat onze fractie zich verzette tegen woningbouw in de Augustapolder. Hier staan woningbouwplannen op gespannen voet met de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van dit gebied.

Wij zijn van mening dat een belangrijk deel van de huidige sportvoorzieningen op Rozenoord (atletiekbaan, hockey- en tennisbanen, de jeu-de-boules vereniging en in ieder geval één voetbalvereniging) moeten worden gehandhaafd als een groene zone midden in een dichtbevolkt woongebied. Vanuit een oogpunt van sociale cohesie, maar ook vanuit de noodzaak tot spreiding van de sportaccommodaties in de gemeente.

Als men Bergen op Zoom inrijdt vanuit de Rooseveltlaan, rijdt men door een ogenschijnlijk rustieke straat. Zodra men de laatste rotonde is gepasseerd, wordt er een ander beeld geschetst van Bergen op Zoom: een chaotisch kruispunt en hoogbouw. Dit vraagt om een aanpak.

Landgoederen zoals Boslust, Zoomland en Mattemburgh dienen volgens de BSD te worden uitgesloten als zoekgebied voor stedelijke functies in een groene setting.

De cultuurhistorische identiteit die Bergen op Zoom ontleent aan de Brabantse Wal dient in stand gehouden te worden en verder ontwikkeld te worden. Daarom wijzen wij bebouwing op de Brabantse Wal af.

 


 

 

Reacties gesloten.