DE NIEUWE JEUGDWET

 


 

Per 1 januari 2015 wordt (vermoedelijk) de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet regelt dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf die datum bij de gemeente komt te liggen. Ook voor de gemeente Bergen op Zoom zal het een enorme opgave worden om met de opgelegde korting van circa 15 % toch de zaken goed te regelen. Volgens deskundigen zijn er nog wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de uitvoering van de nieuwe wet door gemeenten. Ook de BSD vraagt zich af of gemeenten, en dus ook Bergen op Zoom, over de juiste kennis en expertise beschikken om hun regierol en het opdracht-geverschap aan instellingen op een verantwoorde wijze kunnen uitoefenen.

De BSD is er alles aangelegen dit goed en adequaat te regelen, waarbij het belang van het kind en het gezin voor op dient te staan.

Eén kind, één gezin, één plan dwingt tot het maken van keuzes rondom toegang, zorgcoördinatie en zorgverlening. Daarnaast onderschrijft de BSD, ondanks het belang dat zij hecht aan keuzevrijheid, de wettelijke noodzaak om tot regionale samenwerking te komen. Immers voorkomen dient te worden dat er onwenselijke verschillen ontstaan tussen gemeenten in het aanbod van zorg. Wel dient de schaal van samenwerking aan te sluiten bij reeds bestaande of toekomstige samenwerkingsverbanden.

Om de beperkte middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten in de toekomstige uitvoering van de nieuwe jeugdwet pleit de BSD voor het hanteren van een effectladder in de jeugdzorg. Op de hoogste sporten komen de interventies die qua effect cijfermatig zijn te staven. Op de volgende treden komen interventies die zinvol zijn, maar een afnemende onderbouwing laten zien.

 


 

 

Reacties gesloten.