ONDERWIJS

 


 

Het onderwijs in Bergen op Zoom behoort voor ieder kind toegankelijk te zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is het bijbrengen van respect en begrip voor anderen, ongeacht lichamelijke of verstandelijke beperkingen, etnische afkomst, gewoonten en religieuze achtergrond.

De BSD is bezorgd over de toenemende onverdraagzaamheid in de samenleving. Het onderwijsgevend personeel heeft een grote invloed op het klimaat op school. De gemeente moet de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en beginnen met het bespreekbaar maken van deze zaken, bijvoorbeeld door het houden van studiedagen en het aanbieden van individuele ondersteuning aan leerkrachten en speciale informatieve lesprogramma’s om de bekendheid met en achtergrond van andere culturen te vergroten.

  • Via de scholen de jeugd betrekken bij maatschappijvormende zaken, zoals de bewustmaking van de gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht zijn sekse, ras, godsdienst of levensovertuiging, de strijd tegen het nieuwe fascisme, maar ook voorlichting over vandalisme, drugs en het milieu.
  • De gemeente moet initiatieven ontwikkelen om de onderwijsdiversiteit van het voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom te verhogen.
  • Prioriteit dient gegeven te worden aan extra bijscholing van taal en rekenen aan achterstandsgroepen op basisscholen.
  • Het streven dient gericht te zijn op verkleining van de huidige grootschalige scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Schooluitval dient krachtig bestreden te worden.
  • Binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid is blijvende aandacht nodig voor zorgleerlingen op alle onderwijs niveau’s. Dit betreft o.a.
  • leerlingen met sociaal-emotionele problemen en dyslexie, voor wie tot nu
  • toe geen extra zorgmaatregelen of gelden beschikbaar zijn.
  • Voor leerlingen die dreigen voortijdig de school te verlaten kan een extra steun in de rug een oplossing zijn. Mentorenprojecten voor leerlingen in Bergen op Zoom dienen opgestart en gecontinueerd te worden.

De BSD wil investeren in meer begeleiding van jongeren op school.

De BSD wil daardoor het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen.

 


 

 

Reacties gesloten.