PARTICIPATIEWET

 


 

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Deze wet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de WAJONG samen.

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waaronder mensen met een beperking, vinden vaak moeilijk werk.

Met de Participatiewet wil het kabinet deze mensen helpen om (weer) mee te kunnen doen in de samenleving.

De BSD is van mening dat iedere inwoner van onze gemeente recht heeft op betaalde arbeid. Als dat niet direct is te realiseren dient er een fatsoenlijk sociaal vangnet (tijdelijke uitkering) te bestaan. Niet met de bedoeling ze daar in te houden, maar vanuit die situatie met een “aanpak op maat” er alles aan te doen om deze mensen aan de slag te krijgen. Echter de enorme korting op de budgetten betekent niet veel goeds voor de mensen die juist onze zorg en aandacht verdienen. Dit geldt met name voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig in staat zijn minimaal het wettelijk minimum loon te verdienen. Zij kunnen op onze inzet rekenen.

De BSD zal zich bij de vormgeving van het nieuwe beleid sterk maken om juist voor deze mensen een gerichte en persoonlijke ondersteuning te geven, gericht op een menswaardige bestaan.

In het tot stand te brengen van het regionaal arbeidsmarktbeleid zal dit nadrukkelijk moeten worden opgenomen.

Het eerder opgestelde en aan de toenmalige staatssecretaris aangeboden Regionaal Arbeidsmarktbeleid West-Brabant uit 2007 kan hiervoor geactualiseerd worden.

 


 

 

Reacties gesloten.