SOCIAAL CULTUREEL WERK, WIJK- EN BUURTBEHEER

 


 

In de toekomst zal er steeds meer een beroep gedaan worden op de burger om de kwaliteit van de leefomgeving mede te bewaken en invulling te geven.

Dat veronderstelt een actief burgerschap en gemeenschapzin.

De gemeente dient dit te ondersteunen en te faciliteren. De BSD vindt daarom dat het ondersteunende welzijnswerk dicht bij de bevolking moet staan.

Wijkvoorzieningen zullen daarbij een steeds belangrijkere rol vervullen als ontmoetingsplaats en uitvalsbasis in de woonomgeving van de burgers.

Om de onderlinge ontmoeting mogelijk te maken zal er toch ruimte gecreëerd moeten worden in de wijken. Bovendien zullen gemeentelijke diensten zich moeten openstellen voor samenwerking met de burgers.

De BSD wil daarom de kloof tussen het gemeentelijk apparaat en de burgers verkleinen en de wijkbewoners meer inspraak geven over hun eigen fysieke en sociale leefomgeving.

De leefbaarheidbudgetten, in het kader van wijk- en buurtbeheer, dienen direct zonder oormerken vooraf beschikbaar te worden gesteld aan wijkraden.

De BSD is van mening dat een wijkcentrum een belangrijke en onmisbare voorziening is voor de wijken van Bergen op Zoom. Het is een ontmoetingsplaats voor bewoners waar recreatieve, educatieve en vormende activiteiten plaatsvinden. Deze voorzieningen bevorderen de sociale samenhang van de buurt/wijk en zijn een belangrijk instrument om de verdergaande individualisering van de burgers tegen te gaan.

Een gedegen accomodatiebeleid voor de gehele gemeente Bergen op Zoom is noodzakelijk. De BSD is voorstander van een professionele beheerorganisatie met bevoegdheden binnen te stellen kaders. Elke wijk behoort over een eigen wijkaccomodatie te beschikken, dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Op basis van de sociale indicatoren is de mate van achterstelling meetbaar. Binnen diverse wijken/buurten dient extra inzet te worden gepleegd middels projecten om deze achterstelling te verkleinen en de leefbaarheid binnen de buurten te vergroten.

Het agogisch werk als onderdeel van het algemeen maatschappelijk werk dient hierop extra inzet te plegen met projecten die passen binnen het gemeentelijk lokaal sociaal beleid.

Wijkaccomodaties dienen een multifunctioneel karakter te krijgen, zodat meerdere disciplines en wijkgebonden instellingen hierin onderdak kunnen vinden.

Aandacht moet worden gegeven aan alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie technologie door het instellen van “digitale trapveldjes” in wijkcentra.

Hierdoor kunnen achterstanden en isolement van ouderen en bijvoorbeeld allochtone vrouwen worden voorkomen of weggewerkt.

 


 

 

Reacties gesloten.