VISIE OP SOCIALE INFRASTRUCTUUR

 


 

In de afgelopen jaren is de welvaart onder de Bergse bevolking afgenomen. Helaas is er ook sprake van een grotere tweedeling tussen arm en rijk. Welzijn van onze burgers in de brede zin is fors achtergebleven. Welzijn is een groot goed voor de BSD. We constateren dat er te veel groepen in een achterstandssituatie verkeren. De komende jaren zullen wij deze groepen de juiste instrumenten moeten aanreiken ten einde verbetering in hun eigen situatie te brengen.

Decentralisatie, harmonisatie, democratisering en jongeren- en gehandicaptenbeleid zijn kernwoorden in de BSD-gedachte over welzijnsbeleid.
Vrijwilligerswerk is voor de BSD belangrijk. Het eigen initiatief van particulieren moet men stimuleren en honoreren. Welzijnswerk hoort in de buurt, méér nog: in de straat. Mensen moeten opnieuw leren verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Burenhulpinitiatieven moeten naar ons inzicht prevaleren boven beroepsmatige hulp. Er moet op het club- en buurthuiswerk een nieuwe visie ontwikkeld worden, gericht op de toekomst. De sociaal culturele voorzieningen die er zijn moeten, bij bewezen bestaansrecht, in stand worden gehouden.
Gezien de individualisering en flexibilisering van de maatschappij, dient de lokale overheid meer mogelijkheden te bieden. Ook nà de geboorte van een kind willen ouders vaak blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Dit moet goed gefaciliteerd worden.

Als de kosten voor kinderopvang een belemmering zijn voor ouders om deel te (blijven) nemen aan het arbeidsproces, dient hiervoor een voorziening te worden gecreeërd in het kader van arbeidsparticipatie.

 


 

 

Reacties gesloten.