TWEEDE BEDRIJF/ TECHNISCH OF POLITIEK?/ GOED IDEE?/ HET WERKT!

| jaar 3 | nummer 123 |

| 11-09-2013 | 10.00 uur |


 

| TWEEDE BEDRIJF |  

 

auvergnepolderIn nieuwsbrief 120 schreef ik in een stukje met de titel: “(net) niet gehaald” over een artikel in BNdeStem van de hand van VVD fractievoorzitter Gertjan Huisman over een nieuwe ontsluiting van de bedrijventerreinen Noordland en Theodorushaven. Het ‘geen geld’ was voor hem geen reden nu niet de studies te verrichten en de plannen al vast te maken.

Afgelopen donderdag was het tweede bedrijf. De raadsmededeling van het college stond op de agenda van de beeldvorming 1 bijeenkomst. De VVD ging er voor. Zelfs een ontsluiting door de door coalitiegenoot GBWP gekoesterde Auvergnepolder van 5 à 7,5 miljoen euro was voor hen bespreekbaar. Het college moest maar op zoek gaan naar subsidies! De VVD op zoek naar subsidies! Terwijl de VVD normaliter op ieder politiek niveau weinig moet hebben van subsidies. Maar wat ik erger vind is dat een nieuwe weg altijd moet passen in een totaalplan voor een bepaald gebied. Juist de Auvergnepolder is in de gemeenteraad al menigmaal besproken als mogelijk nieuw bedrijventerrein met prachtige multimodale ontsluitingsmogelijkheden over de weg en via de Rijn-Schelde verbinding. Inclusief een eigen haven. Nu een weg aanleggen zonder dat je een gebiedsontwikkelingsplan heb is op zijn minst een ‘beetje’ dom. Of was het de coalitiegenoot GBWP een beetje sarren? Ze hebben immers de afspraak (pagina 19 van het coalitieprogramma): “We bevriezen alle ontwikkelingen in de Auvergne-polder voor de komende vier jaar. Dat is inclusief de planologische voorbereiding.”

Dus VVD geen plannen maken voor de Auvergnepolder daar hebben jullie zelf voor getekend. Jullie wilden zo graag weer plakken op een wethoudersstoel, dat jullie je ziel en zaligheid weer hebben ingeleverd bij GBWP. Er is niet alleen geen geld, maar wat jullie willen is zelfs in strijd met jullie eigen afspraken. Of is de Bergse VVD niet alleen financieel onbetrouwbaar (onbetaalbare plannen blijven maken) maar ook bestuurlijk? Of is de Bergse VVD fractie net als de landelijke VVD wat vergeetachtig als het gaat om beloften? Ik schreef over de VVD Auvergnepolder belofte al eerder.

Voor de BSD is het helder de Bergse arbeidsmarkt met veel werklozen en weinig beschikbare grond voor nieuwe bedrijfsvestigingen schreeuwt om nieuwe bedrijventerreinen, waarbij voor de BSD de Anvergnepolder een meer dan logische keuze is. Niet uitstellen maar wel goede integrale plannen maken. Dan kan daarin een totale ontsluiting voor alle bedrijventerreinen in de noordwest hoek van de gemeente passen. Hierbij weet ik haast zeker dat dan de provincie met goed geld over de brug komt voor de zo zeer gewenste ontsluitingsweg.

Louis van der Kallen

 


 

| TECHNISCH OF POLITIEK? |  

 

betweter2Afgelopen donderdag was de bijeenkomst beeldvorming 1. Dat is de bijeenkomst waar insprekers over raadsvoorstellen hun zegje mogen doen en raadsleden hun ‘technische’ vragen kunnen stellen aan ambtenaren c.q. een nadere toelichting kunnen krijgen op de reeds geformuleerde antwoorden. De politieke vragen horen aan de orde te komen in de commissie vergadering die dient voor de ‘oordeelsvorming’ dit alles past in het zogenoemde BOB vergadermodel waarbinnen de gemeenteraad sinds enige tijd tracht te functioneren.

Op de agenda stond het raadsvoorstel: Wijziging van de Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 en de Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet. Taaie juridische kost. De vragen richtten zich voornamelijk op de categorie-indeling van een bepaalde ‘misdraging’ (niet halen taaltoets) en als gevolg daarvan de mogelijke straf(kortingen)oplegging. Waarom categorie 3 en niet categorie 4? De ambtenaar wist niet goed raad met deze, naar mijn mening, toch hoogst politieke vraag. Want de keuze is aan het college. Ik zit bij dit soort bijeenkomsten op de publieke tribune, omdat ik vind dat ik moet proberen meer aan de andere leden van mijn fractie over te laten. Zij moeten groeien in het vak om met mijn coaching, op afstand, te leren. Uiteindelijk greep de wethouder (de betweter) in. Hij kon het niet laten zijn stem toch te laten horen in de beeldvorming, omdat loslaten voor hem klaarblijkelijk net zo moeilijk is als voor mij. Zijn verklaring voor de keuze van categorie 3: ‘het was het meest logisch’! Geen der raadsleden maakte er een punt van dat hun vraag ‘waarom?’niet beantwoord werd. Of ben ik te kritisch? Want ook wanneer je iets tot het “meest logisch” verklaart, zou je daar argumenten voor moeten hebben.

Bergen op Zoom is met zijn BOB model nog altijd een beetje schizofreen. Het college keurt de antwoorden van de technische vragen goed, terwijl zuiver technische vragen in een duaal systeem (wat het gemeentebestuur sinds 2003 is) een ambtelijke aangelegenheid zou moeten zijn. Zelfs in het monistische waterschap (de leden van het dagelijks bestuur (DB) maken nog deel uit van het algemeen bestuur) waar ik in het DB zit, beantwoorden ambtenaren zonder tussenkomst van de DB leden de technische vragen. Het wordt, naar mijn mening als ‘betweter’, echt tijd dat voorzitters van een bijeenkomst het ‘technisch’ of ‘politiek’ zijn van een vraag met harde hand bewaken, ook als de vraag komt van een partijgenoot en dat wethouders ophouden zich te bemoeien met het beantwoorden van technische vragen. 

Net als ik: neem eens afstand en laat desnoods je ambtenaar een foutje maken en coach hem of haar achteraf. Dat is moeilijk, maar kan ook leerzaam en leuk zijn.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED IDEE? |  

 

glas in loodAls raadslid kom ik wel eens iets tegen dat jaloezie oproept. Een dergelijk project is ‘Het Ambachtshuis Brabant’ met werklocaties in Tilburg en Eindhoven waar tal van cursussen worden gegeven. Hiermee kunnen mensen een eigentijds ambacht (maken van handwerk) leren en waar cursisten worden gekoppeld aan ervaren ambachtslieden, de meesters.

Het cursuspakket betreft onder andere glas-, hout-, textiel- en leerbewerking, fiets- en elektrotechniek, eten en uiterlijke verzorging. Iedereen vanaf 16 jaar die graag met hoofd, hart en handen wil werken is welkom, ongeacht opleiding, achtergrond of beperking. Wat de BSD-fractie betreft een na te volgen initiatief dat juist in een historische binnenstad als die van Bergen op Zoom thuis hoort. College benader Het Ambachtshuis Brabant, want onze binnenstad en arbeidsmarkt kan dit soort initiatieven gebruiken.

Louis van der Kallen

 


 

| HET WERKT! |  

 

2016-09-07 10.06.34In de nieuwsbrief van 28 augustus vroeg ik middels het artikel ‘schaamte’ aandacht voor de onderhoudssituatie van het strand aan de Boulevard en de deplorabele staat van de oranje signalerings-/ waarschuwingswimpel.

Inmiddels blijkt dat dit effect heeft gehad. Er is actie ondernomen en er hangt nu een mooie, hele en schone oranje wimpel en de onderhoudsstaat van het zwemstrand is verbeterd.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

09-09
VRAGEN EX ART. 39, WONINGEN GOUDBAARD, KENMERK PVDK/16032