ACTIEVE PYROMAAN?/ VUURWERK/ TE VROEG GEJUICHT/ MEEUWENOVERLAST/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 9: WAT IS DE WAARHEID?

| jaar 1 | nummer 41 |

| 14-12-2014 | 09.00 uur |


 

| ACTIEVE PYROMAAN? |  

 

10606256_1476593055957034_1405160590089580943_nEen actieve pyromaan? De schrik zat er in ieder geval goed in bij mevrouw R. Dinkelberg van trefpunt de KeeT. Ze schrok in de nacht van vrijdag op zaterdag (13 december) wakker en kon ternauwernood de hulpdiensten waarschuwen om net op tijd te voorkomen dat haar ziel en zaligheid in vlammen opging. Maanden heeft zij met veel vrijwilligers en gulle gevers gezorgd dat er een mooi, leuk en gezellig burgerinitiatief uit de grond gestampt is aan de Ploegstraat in Bergen op Zoom. Om te kijken of ik of de BSD iets konden betekenen ben ik zaterdagmiddag namens de partij polshoogte gaan nemen. Het bleek al de vijfde brandstichting te zijn in de wijk Zeekant in twee weken tijd. Zou er sprake zijn van een pyromaan? De bewoners denken van wel. De onrust is groot.

Na een goede en positieve informatieavond bij de politie afgelopen week, waar de burgemeester ons liet zien hoe op zeer adequate en professionele wijze een aantal zaken in Bergen op Zoom worden aangepakt, heeft de BSD het volste vertrouwen dat politie en justitie ook deze brandstichtingen gaan aanpakken. De BSD wil wel opmerken dat er onrust aan het ontstaan is. Het lijkt ons zaak dat de bewoners op de hoogte gesteld worden, waakzaam zijn en betrokken worden bij de aanpak. Alle ogen en oren zijn nodig. Ook wat betreft het vrij laten liggen van brandbare materialen. De BSD heeft de gemeente inmiddels verzocht om een (tijdelijk) hekwerk te verzorgen rondom de KeeT. Het is een buurthuiskamer aan het worden en dit initiatief mag niet in rook opgaan. Mevrouw Dinkelberg vertelde ons dat ze heel de nacht ging doorzwoegen om de Kerstmarkt, ondanks de flinke schade, vandaag om één uur toch doorgang te laten vinden. Mocht u haar een hart onder de riem willen steken: u bent van harte welkom.

Marcel Mulder

 


 

| VUURWERK |  

 

DCF 1.0Op één of andere manier komt een onderwerp weer boven drijven dat als probleem al lang bestaat. Zoals zo vaak is er niets nieuws onder de zon. In januari 2007 schreef ik een brief met foto’s over vernielingen, aangericht door het afsteken van vuurwerk aan het college van B&W. De schade toen was enorm. Wat gebeurde er? Niets!!

Bij de volgende jaarwisseling was het weer raak maar toen ook in mijn eigen straat. De brief die ik toen (1/1/08) schreef met foto’s van een absurde bende had als eindstelling de volgende tekst: “Nu ruimt de gemeente het op en waar zeuren we dan over! Of zouden we als samenleving om alle, in deze brief aangegeven, gevolgen te voorkomen toch eens moeten kijken of de overheid, dus ook de gemeente, vuurwerk afsteken alleen toe moet staan op daartoe aan te wijzen plaatsen. Of beter: wordt het geen tijd om gebruiken, uit een tijd dat we nog niet wisten welke gevolgen het afsteken van vuurwerk had, te verbieden of anders in te richten.”

Na bestudering van het probleem diende ik als proef een verzoek in om mijn straat aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in artikel 2.6.3 lid 1 van de APV (Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door burgemeester en wethouders in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats).

Er volgden nog enige brieven in mei 2008 en in juli 2008. De eindconclusie van het college was dat het artikel niet bedoeld is voor gewone straten maar meer voor de omgeving van ziekenhuizen, bejaardenhuizen en dierenasiels. Nu komt het verzoek tot het aanwijzen van een gebied niet van een politieke splinterpartij (die de BSD toen was) maar van een coalitiepartij de VVD. Nu maar eens kijken waar dit toe leidt. Van mij mag het voorstel van de VVD aangenomen worden. Want het moet gaan om de inhoud van een voorstel en niet om wie het indient.  

Louis van der Kallen

 


 

| TE VROEG GEJUICHT |   


People CheeringIn de nieuwsbrief van 30 november schreef ik een artikeltje met de kop “we zijn er!”. De strekking toen was dat ik steeds vaker ambtenaren tegenkwam op symposia met thema’s die ook belangrijk zijn voor de gemeente Bergen op Zoom. Maar het lijkt er op dat ik toch iets te vroeg gejuicht heb.

Op 3 december organiseerde de provincie Noord Brabant in Geertruidenberg een symposium met de werktitel “Wonen en werken in tijden van verandering. Naar een nieuw perspectief op woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel.” Met een toenemende leegstand en slechte verkopen van bouwgrond in onze gemeente ook voor Bergen op Zoom thema’s die er toe doen, lijkt mij. Met twee aanwezige gedeputeerden (Yves de Boer  en Brigite van Haaften), die gaan over diverse provinciale subsidiepotjes, alle reden om alleen al uit netwerk oogpunt volop aanwezig te zijn. Ook de te behandelen thema’s waren de moeite zeker waard.

Ik moest constateren dat er veel wethouders uit West-Brabant aanwezig waren en zij de gedeputeerden goed wisten te vinden. Ik zelf had ook het genoegen Yves de Boer uitvoerig te vertellen over mijn inzichten inzake het Volkerak-Zoommeer. Ik spotte geen Bergse ambtenaren en ook geen wethouders. Zij ontbraken. Wel aanwezig waren een raadslid en duo-raadslid van de VVD fractie en ondergetekende met BSD-fractie-assistent en aankomend duo-raadslid Marcel Mulder. Wij deden in ieder geval wel weer nieuwe kennis op om mee te praten en mee te beslissen over de voor Bergen op Zoom belangrijke thema’s.     

Louis van der Kallen

 


 

| OVERLAST MEEUWEN BESTRIJDEN MET GROENE DAKEN |   

 

meeuwenBij de ontwikkeling van het project Scheveningen haven is naar boven gekomen dat meeuwen niet houden van groene daken. Voor de projectontwikkelaar was dat de reden om bij nieuwbouw van woningen deze te voorzien van groene daken. De gemeente Den Haag heeft daarvoor zelfs een subsidieregeling

De BSD heeft dit jaar in een aantal brieven aandacht gevraagd voor de meeuwenoverlast. Ook zijn groene daken één van de mogelijkheden om iets te doen aan klimaatadaptatie. Ook dat is met regelmaat onder de aandacht gebracht van het college van B&W.

Hier kunnen meerdere doelen worden gediend door gericht huiseigenaren met platte grinddaken te wijzen op de mogelijkheden om iets te doen aan de meeuwenoverlast, de biodiversiteit en aan de vaak ervaren hittestress en tevens een bijdrage te leveren aan de isolatie van de eigen woning. Het wordt tijd voor een gerichte promotie van groene daken in onze gemeente.    

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 9 |  

 

Wat is de waarheid?

ballon-+-naald1De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.

In de ontwerp-rijksstructuurvisie is op het kaartbeeld op pagina 28 te zien dat er vakantiewoningen voorzien zijn op de strook land tussen de Plaatvliet en de Binnenschelde, drijvende woningen op/aan/nabij de Prinsesseplaat en vakantiewoningen in de Auvergnepolder. De zelfde kaart is te zien in Verbonden Toekomst, een stuk van zeven gemeenten, waar ook het college van B&W Bergen op Zoom vorig jaar zijn handtekening onder heeft gezet. Bij brief berichtte het college aan mij: “De voorgestelde (vakantie)woningbouw in de visie, werd bij de businesscase beperkt tot eilanden in de Binnenschelde en de Kleine Molenplaat. Het College van Bergen op Zoom heeft evenwel geen fiducie in de voorgestelde (vakantie)woningbouw.”.

De MKBA (de maatschappelijke kosten-baten analyse) wekt een andere indruk. Geen businesscase, maar harde cijfers van mogelijke opbrengsten van gemeentelijke en rijksgronden waarop vakantiewoningen gebouwd zouden kunnen worden. Zo is op pagina 60 te vinden dat de gemeente aan bouwleges voor de waterwoningen € 1.050.000,– kan vangen en voor de recreatiewoningen € 780.000,–.
Op pagina 61 is de grondopbrengst van de waterwoningen berekend: 2,9 miljoen voor de gemeente en 1,4 miljoen voor het Rijk. Voor de grond voor de recreatiewoningen kan de gemeente, volgens de berekeningen, 1,9 miljoen vangen en het Rijk 0,4 miljoen. Waar zouden die gegevens vandaan komen is dan de vraag? Sommige zijn af te leiden uit openbare cijfers zoals de leges. Maar de grondopbrengsten moeten toch echt voor een deel uit de gemeentelijk burelen komen.

Ik, en met mij velen, voel er niets voor om de Prinsesseplaat of de oevers van de Plaatvliet te bebouwen, maar wij zijn ook niet gekend in de plannen zoals geformuleerd in Verbonden Toekomst. Daar heeft wel het college zich aan verbonden samen met de andere gemeenten met soortgelijke plannen voor het gebied van het Volkerak-Zoommeer. De vraag is: waarom hebben ze het opgeschreven en middels een handtekening onderschreven als ze nu zeggen er geen fiducie in te zien? Ik kan er wel naar raden. Ook zij beseffen dat het financiële fata morgana’s zijn.
Ik denk dat men onder het motto: papier is geduldig en als de minister eenmaal tot verzilting heeft besloten zien we wel weer, tot de handtekeningen onder Verbonden Toekomst is gekomen. Nu het kabinet aan de ontwerp-rijksstructuurvisie heeft verbonden dat de eventuele opbrengsten gebruikt moeten worden om de verzilting te betalen heeft men ‘geen fiducie’ meer in de projecten die op papier het kabinet moesten overtuigen van het economische nut van de verzilting. Het doorprikken van de ballonnen is wat de BSD en Ons Water betreft begonnen. 

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/

Louis van der Kallen  

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

14-12
VERZOEK HEKWERK, KENMERK MM/LK/FEK/14088