IS DE EUROPESE GEMEENSCHAP EEN ZEGE VOOR ONZE ARBEIDSMARKT?

 

|  10-03-2014  |  14.37 uur  |

 


piet-blogtVoor elk land dat lid is van de Europese Gemeenschap geldt een vrij verkeer van goederen en personen binnen de grenzen van de gemeenschap. Dit betekent dat iedere inwoner van een lidstaat ook kan en mag gaan werken waar hij dat wil en waar werk voor handen is. Echter er bestaan nog al wat verschillen in hoogte van de inkomens die met werken kunnen worden verdiend. Zo zijn de salarissen in landen als Bulgarije en Roemenië veel lager dan bijvoorbeeld die in Nederland en Belgïe. Hierdoor komt een immigratiestroom van goedkope arbeidskrachten vanuit het Oosten van de EG naar het Westen op gang, zoals we dat ook de laatste jaren hebben mee gemaakt met vooral goedkope arbeidskrachten uit Polen.

Het geld dat vanuit de Europese Gemeenschap beschikbaar is gesteld aan de landen die onlangs lid geworden zijn van de Gemeenschap was en is bedoeld om hen, de armste inwoners uit de ellende te halen. Door corruptie en georganiseerde misdaad in landen als Bulgarije en Roemenië komt dit geld echter niet op de plaats waar het behoort te komen, ter ondersteuning van de armsten in die landen. Gevolg is dat er een migratiestroom van goedkope arbeidskrachten, op zoek naar een inkomen, op gang komt die de arbeidsmarkt in het Westen van de EG danig verstoren. Deze arbeidsmigranten hebben naast werk ook fatsoenlijke huisvesting nodig. In Bergen op Zoom worden wij voor de huisvesting van Polen reeds geconfronteerd met dit vraagstuk. Bovendien hebben deze mensen vaak niet de bedoeling om zich hier voor langere tijd te vestigen en worden hun inkomsten niet in onze gemeente maar in hun vaderland besteed. Hun binding met de werk/woonplaats is dan ook gering. Zij verdienen echter wel een goede huisvesting. Naar de opvatting van de BSD niet in, maar hooguit nabij de bebouwde kom, maar bij voorkeur wordt op de terreinen van de werkgevers tijdelijke huisvesting geregeld.

Er komt dan ook steeds meer verzet tegen uitbreiding van de paspoortvrije Schengenzone. Inwoners van buiten de Unie kunnen langs deze weg vaak via omkoping en corruptie in Roemenië en Bulgarije aan een EU-visum komen waarmee vrij door de Unie gereisd kan worden. In landen als Duitsland en Nederland groeit de vrees dat er sprake zal zijn van “armoede-immigratie” en bij een groeiende werkloosheid een groter beroep op sociale voorzieningen door burgers uit Bulgarije en Roemenië gedaan zal worden. Bovendien worden de gezonde verhoudingen op onze arbeidsmarkt op deze wijze ernstig verstoord. Immers werkgevers kunnen hierdoor ruim putten uit grote aantallen goedkope arbeidskrachten terwijl Nederlanders zijn aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor “Brussel” om eerst de vele miljoenen euro’s die beschikbaar zijn gesteld aan de nieuwe lidstaten streng te controleren op de besteding ervan. Bovendien moeten deze landen eerst maar eens aantonen dat ze serieus en effectief de corruptie aanpakken voordat het vrij verkeer van personen binnen de Unie nog verder wordt uitgebreid. Een gezonde arbeidsmarkt is gebaat met stabiliteit, duurzaamheid en voldoende scholing van medewerkers in en voor de toekomst.

Misschien is onze economie landelijk gebaat met uitbreiding van de Unie, maar lokaal is dat nog maar de vraag. Daarnaast wordt onze lokale en regionale arbeidsmarkt verstoord en daarmee de positie en het toekomstperspectief van de werklozen ook in onze gemeente. Bij een goed werkgeverschap met CAO-beloning, fatsoenlijke werkomstandigheden en dito werktijden zal het voor de inwoners van onze gemeente die werkloos zijn ook aantrekkelijker worden om hier aan de slag te gaan. Onze lokale en regionale arbeidsmarkt heeft, gezien het arbeidsaanbod en de relatief lage scholing onder dit aanbod, juist werk nodig waarvoor nu vaak in Oost-Europese landen mensen worden geworven.

Piet van den Kieboom

 

MEER: ARBEIDSMIGRANTEN UIT MIDDEN- EN OOST-EUROPA