DE 70 VAN PHILIP MORRIS/ IETS OM OVER NA TE DENKEN/ DE KADERNOTA 2017 – 2020

| jaar 3 | nummer 112 |

| 26-06-2016 | 10.00 uur |


 

| DE 70 VAN PHILIP MORRIS |  

 

philip-morrisHet college van Bergen op Zoom is blij met de nieuwe investeringen van Philip Morris die leiden tot 70 nieuwe arbeidsplaatsen.

Ik ben wat terughoudender om blij te zijn. Want als het bedrijf dit investeringsvoornemen in voorbereiding had vóór de ontslagaanvraag van 1230 mensen zo’n twee jaar geleden, dan ruikt dit naar het ontduiken van wetgeving en de zorgplicht van PM voor zijn personeel in 2014. De Nederlandse ontslagwetgeving via het UWV is erop gericht zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en als ontslag onvermijdelijk is, te komen tot een rechtvaardige verdeling van het ontslag over het personeel. Nu kan PM mogelijk nieuw personeel aantrekken zonder de beperkingen die zouden hebben gegolden bij de selectie van personeel twee jaar geleden voor deze ‘nieuwe’ functies. Voor PM medewerkers die twee jaar geleden ontslagen zijn kan dit een bittere pil zijn als ze nu nog werkloos zijn of een forse salaris achteruitgang hebben ondervonden.

De inzet moet dan ook zijn dat die 70 arbeidsplaatsen gevuld moeten worden door oud medewerkers die nog geen baan hebben gevonden. De overheid heeft veel geld uitgetrokken om de gevolgen van het ontslag voor de medewerkers en de regio te verlichten. Wat mij betreft is PM schatplichtig aan die medewerkers en de Bergse samenleving en mag de samenleving van PM verlangen dat de invulling van deze arbeidsplaatsen van een hoog sociaal gehalte wordt.

Louis van der Kallen

 


 

| IETS OM OVER NA TE DENKEN |  

 

pal lezing 02Soms woon ik uit andere hoofde een lezing bij en denk ik: hier kan of moet ik ook als gemeenteraadslid in Bergen op Zoom iets mee. Dat was zeker ook het geval bij de PAL lezing in het provinciehuis van Zuid-Holland over het landschap als vestigingsfactor.

Adriaan Geuze hield een prachtig en inspirerend verhaal voor de meer dan 250 bezoekers. Hij is een spreker die van zijn hart geen moordkuil maakt en stevige uitspraken niet schuwt. Zo vond hij de provinciekaart in de statenzaal “pure propaganda”. De werkelijke bebouwingsgraad is een veelvoud. Was de grachtengordel in Amsterdam een teken van “mentale vernauwing”? Hoorden de kassen van het Westland (51 % van de kassen in Nederland staat in Zuid-Holland) op de Zeeuwse eilanden, in de veenkoloniën of in Brabant? En was de tuinbouw in de kassen de oorzaak van de gemiddeld lage inkomens in de grote steden in de Randstad en van de vele verpauperde Vogelaarwijken daar met alle sociale en illegale gevolgen van dien? Ik bezoek de PAL lezingen vaak en als buitenstaander (van buiten de provincie Zuid-Holland) neem ik niet vaak deel aan de discussie dit keer moest ik wel reageren. Als het om de kwaliteit van het landschap gaat zitten Zeeland en Noord-Brabant niet te wachten op meer kassen. Maar ook als het gaat om de kwaliteit, leefbaarheid, criminaliteit en sociale problemen, is het dus de vraag of we uitbreiding van kassen wel zouden moeten willen. Ze trekken veelal laag betaalde werknemers aan uit Oost-Europa, die zich deels hier vestigen; soms met velen in goedkope (huur)huizen verblijven en met het vorderen der jaren steeds minder vaak werk kunnen vinden met verdere verarming als gevolg. Iets om over na te denken bij de beslissingen in de regio over uitbreiding van de kassenbouw. Hij deed een aantal suggesties voor het aantrekkelijk maken van het landschap voor wandelaars en vooral voor fietsers, waaronder de invoering van een kenmerkend ‘logo’ voor richtingbordjes en voor gebruik op plaveisel en op asfalt: de Zuid-Hollandse leeuw met zwaard. Ik zag dit in Bergen op Zoom al vertaald naar een wildeman met knots die hier in de gemeente de fiets-, wandel- en paardenpaden aangeeft. Iets voor het college om over na te denken. 

Louis van der Kallen

 


 

| DE KADERNOTA 2017 – 2020 |  

 

korenaereBij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad vereisten twee zaken veel aandacht: de toekomst van de Korenaere en de subsidie aan Gebouw T. De BSD-fractie gaf geen steun aan een motie van het CDA om de huur van de Korenaere te verlengen met een half jaar tot 1 juli 2017.
Het standpunt van de BSD-fractie is dat verlenging met een half jaar niets oplost en geen duidelijkheid geeft, waar de gebruikers van de Korenaere behoefte aan en recht op hebben. De BSD-fractie gaat voor het openhouden van de Korenaere. Dus de gemeente moet wat ons betreft het huurcontract gewoon verlengen met bijvoorbeeld dezelfde periode als het lopende contract, dus met 10 jaar. 

Wij wensten ook niet mee te gaan met het voorstel van de collegepartijen om de subsidie voor Gebouw T voor de komende vijf jaar te verhogen met 150.000 euro per jaar. Wij waren hooguit bereid de subsidie voor dit jaar met 150.000 euro te verhogen zodat het jaar goed afgemaakt kan worden maar vooral om de stichting in de gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen. Dit zowel qua beleid als qua toezicht, middels onder andere de versterking van de raad van toezicht. Vijf jaar lang zware verliezen en nu het potje daarvoor leeg is met de handen open bij de gemeente aankloppen is wat onze fractie betreft wat al te gemakkelijk.

gebouw tWij waarderen wat in Gebouw T de afgelopen jaren is gepresteerd. Maar het letterlijk blijven potverteren is niet wat wij voor de langere termijn accepteren. Wij verwijten de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk (wethouder van der Weegen van GBWP) gebrek aan toezicht op de besteding van gemeentelijke middelen. Wij erkennen dat Gebouw T los staat van de gemeente maar als subsidiegever van tonnen per jaar mag er best een stevig meedenken met de stichting zijn als het gaat om het verantwoord met de gemeentelijke bijdrage omgaan.

De BSD-fractie stemde verdeeld over de motie om de hondenbelasting in vijf jaar geleidelijk af te schaffen. Ondergetekende en Piet van den Kieboom stemden voor de motie, mede omdat het gezelschap van een huisdier voor veel mensen belangrijk is. Farid El-Khassim en Peet Bakx stemden tegen de motie. Zij waren van mening dat hondeneigenaren nog lang niet allemaal de rommel die hun huisdieren in de openbare ruimte achterlaten netjes opruimen. Voor handhaving op dat punt blijft geld nodig. 

Ten aanzien van de financiële positie heb ik opgemerkt dat na jaren van afboeken (meer dan 100 miljoen) op de gemeentelijk grootheidswaan van de afgelopen 20 jaren, nu (voor wie het wil zien) helder is dat we er financieel beroerd voor staan. De schuld is meer dan 200 miljoen en de solvabiliteit (het percentage bezit wat van ons zelf is en niet van de bank) met circa 10 % bedroevend laag is. Bij een echt gezonde gemeente is dat circa 50 % en pas bij 30 % kan je er weer over gaan denken geld uit te geven ten behoeve van de verre toekomst. Dat is mede de reden dat wij een VVD voorstel om te gaan werken aan een nieuwe toekomstvisie (niet meer dan twee kantjes) steunen. De oude stamde nog uit 2007 en was opgesteld door vroede vaderen die dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden en Bergen op Zoom zijn schulden makkelijk kon afbetalen met de verkoop van gronden in de plannen De Markiezaten en de Bergse Haven, waarop we nu meer dan 100 miljoen euro hebben afgeschreven. Nu gaan leren leven met deze realiteit is wat wij van harte ondersteunen. 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-06
KLACHT, KENMERK PVDK/16022


23-06
VRAGEN EX ART. 39 VOETGANGERSPAD AAN DE WATTWEG, KENMERK FEK/16023

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

19-05
EX ART. 39 VRAGEN, UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP WMO, KENMERK PVDK/16018

ANTWOORD, KENMERK U16-010266


19-05

EX ART 39 VRAGEN MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/16019

ANTWOORD, KENMERK U16-010253 


27-05
ART. 39 VRAGEN: KOSTEN, KENMERK PVDK/16020

ANTWOORD, KENMERK U16-009725