VRAGEN EX ARTIKEL 39, PROCEDURES ROND BRANDEN EN ASBEST, KENMERK LK/14090

 


 

Bergen op Zoom, 16 december 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex. artikel 39, procedures rond branden en asbest, kenmerk LK/14090

 

Geacht college, 

Bewoners van de Augustalaan/Paulusberg en omgeving zetten vraagtekens bij de handelswijze van brandweer en gemeente bij de brand en afwikkeling van de gevolgen van de brand die op 6 december plaats vond in een garagebox in hun omgeving. Tijdens de brand heeft de brandweer breekwerkzaamheden verricht waarbij plaatmateriaal is verbrokkeld dat, naar nu blijkt, asbest bevatte. Een aantal omstanders hebben de brandweer, naar hun zeggen, op die mogelijkheid toen al gewezen. Gezien de bouwperiode van die opstallen kon de mogelijke aanwezigheid van asbest toen al vermoed worden.

Gisteravond, 15 december, zijn er plotseling wel linten aangebracht om de omgeving af te zetten en zijn de omwonenden gewaarschuwd voor de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in de openbare ruimte en in hun tuinen. Wat bewoners verbaast en verontrust is dat, ondanks dat een omwonende de gemeente reeds op 11/12 van zijn vermoeden op de hoogte heeft gebracht, er in eerste instantie niets gebeurde en er zonder beschermende middelen (“witte pakken”) een groot deel van de schade is verwijderd.  Wat men onbegrijpelijk vindt is dat het er op lijkt dat de gemeente niet reeds op 6 december door de brandweer is geïnformeerd, want dan hadden er direct passende maatregelen genomen kunnen worden. Terwijl nu omwonenden, na de brand, een deel van de verspreide materialen door vegen opgeruimd hebben, met alle risico’s van dien.  

De BSD-fractie heeft naar aanleiding van het gebeurde een aantal vragen:

  • Wat is de procedure in geval van een mogelijke asbestbesmetting van de omgeving bij brand?
  • Heeft de brandweer op 6 december onderzoek verricht naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in het plaatmateriaal wat zij tijdens de bluswerkzaamheden hebben gebroken?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, is dit aan de gemeente of andere bevoegde autoriteiten gemeld?
  • Indien dit niet gemeld is, waarom niet?
  • Indien dit wel gemeld is, wanneer was de melding en waarom is er toen niets mee gebeurd?
  • Op 11 december zou een bewoner per mail de gemeente van zijn vermoeden (asbest) op de hoogte hebben gebracht. Is die mail bij de gemeente binnengekomen en wat was de opvolging?
  • Wat was de directe aanleiding om op 15 december de omgeving met linten af te zetten, op basis van welke informatie en wanneer kwam deze informatie bij de gemeente binnen?
  • Waarom is gekozen voor linten en niet voor een hekwerk? De gemiddelde Nederlander en zeker kinderen zijn niet altijd even gezagsgetrouw of zijn onder de indruk van linten.  

De BSD-fractie verzoekt uw college dringend ten spoedigste te komen tot een algehele verwijdering van de asbesthoudende materialen zowel in de publieke ruimte als in de tuinen en op de opstallen in de omgeving.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen