BAGGEREN BINNENSCHELDE?/ WIE BETAALT, BEPAALT/ RAADSPROGRAMMA/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 15 |

| 15-06-2014 | 14.30 uur |


 

| BAGGEREN BINNENSCHELDE? |

 

bal 011Begin mei bezocht ik een bijeenkomst georganiseerd door het programmabureau Zuidwestelijke Delta te Heinkenszand over de rijksplannen voor de Zuidwestelijke Delta op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, de rijksstructuurvisie en de plannen rond de gebiedsontwikkeling o.a. rond de wateren van Bergen op Zoom.

Ik schreef er al eerder een stukje over in onze nieuwsbrief van 11 mei. Naar aanleiding van wat ik op die bijeenkomst hoorde over plannen om de Binnenschelde te baggeren/te verdiepen schreef de BSD-fractie een brief met vragen aan het college van B&W.

Het antwoord mocht ik recent ontvangen met de vermelding dat de BSD-fractie voor aanvullende vragen moest zijn bij “de verantwoordelijke instantie: de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.”

Het antwoord van de gemeente was kort door de bocht; ‘er is een businesscase, dat de kosten voor het baggeren, een hoogwaterkering en de aanleg van eilanden gefinancierd kan worden uit economische ontwikkelingen’.

Het initiatief van de businesscase lag bij de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en werd uitgewerkt door het advies- en ingenieursbureau Grontmij, baggeraar Van Oord en door economen van de Rebel Group. Dan gaat er bij ondergetekende altijd een belletje rinkelen. Ze hebben grond/zand nodig voor bijvoorbeeld de aanpak van de zandhonger van de Oosterschelde en wat is dichtbij? Onze Binnenschelde.

Nu is er met het eventueel baggeren/verdiepen van de Binnenschelde niet veel mis. In tegendeel: het kan de kwaliteit van het water verbeteren. Wel moeten een aantal zaken helder worden, zoals wie betaalt het en wat zijn de risico’s voor de omliggende gronden, bijvoorbeeld op het gebied van veranderende ontwateringeffecten, grondwaterpeildalingen, verzakkingen en overstromingsrisico’s en wie zal die risico’s financieel afdekken?

Wat echter opvalt is dat de financiering van al dat moois gelegen is in de ‘economische ontwikkeling van te creëren eilanden’. Dus, mijn conclusie, onder andere woningbouw. Alsof we in Bergen op Zoom al niet genoeg plannen hebben waar geld bij moet. Een nieuw plan, van anderen, dat onze eigen plannen gaat beconcurreren. Daar wordt de BSD-fractie niet enthousiast van. De verliezen op de Bergse Haven/Vesting en de Markiezaten zijn al enorm.

In het antwoord van het college werden we een beetje gerust gesteld. “De presentaties op de informatieavond van het Programmabureau Zuidwestelijke Delta moeten gezien worden als verkenningen van kansen.”

Afgelopen vrijdag, 13 juni, was er een vaartocht georganiseerd door Waterpoort over het Zoommeer, waar wethouders en ondernemers vertelden over hun plannen in het waterpoort gebied. Na het vertrek uit de Theodorushaven kwam wethouder Patrick van der Velden (GBWP) aan het woord. Hij sprak met enthousiasme over wat er allemaal te gebeuren stond in dit prachtige gebied en over de kansen die het allemaal zou gaan bieden. En wat kwam daar voorbij? Het uitbaggeren van de Binnenschelde en de mooie vergezichten van de kansen die de economische ontwikkeling en alle mogelijkheden van de ‘eilanden’ Bergen op Zoom zouden bieden! Natuurlijk moest dit mooie plan, deze kansen voor Bergen op Zoom, nog wel afgestemd worden met de lopende plannen/projecten en besproken worden met onder andere de gemeenteraad.

Mijn gevoel: Ze laten zich er weer inluizen. Ze hebben ons zand nodig en willen het weer betalen met vergezichten die wij (de gemeente Bergen op Zoom en haar burgers) via de te lopen risico’s voor onze kiezen krijgen. Geacht college van B&W geloof die gehaaide ondernemers nu eens niet. Die zijn alleen op zoek naar omzet en winst en laten ons zitten met de mogelijke brokken. Leer van het opgedane leergeld dat onze burgers betalen voor de Bergse haven.

Louis van der Kallen  

 


 

| WIE BETAALT, BEPAALT |

 

Moet de laatste betaling aan Nedalco, waartoe het college in mei 2014 besloten heeft, verwerkt worden in de jaarrekening 2013? Ja zegt de accountant want: “Als accountant verklaar ik dat de passiva in de balans een getrouwe weergave is, maar als ik weet dat een verplichting materieel lager is, dan geeft de balans geen getrouwe weergave van de verplichting meer en kan ik dat ook niet meer verklaren.” Dit is op zich zelve beschouwd logisch en conform wet en regelgeving. Maar mijn probleem zit in de willekeurige toepassing van dit soort regels. 

Als de waarde van de bezittingen in de balans een getrouwe weergave wordt geacht te zijn, hoe kan het dan dat al jaren de waardebepaling van bijvoorbeeld de gronden die de gemeente in bezit heeft een hoog fictie gehalte heeft? Veel gronden hadden al lang afgewaardeerd moeten worden. Je kan wel allerlei gronden voor mooie vierkante meterprijzen in de boeken hebben staan, maar als je tegen die prijzen al jaren niet verkoopt wat je begroot te verkopen, zijn die prijzen dus niet de marktprijzen. Die prijzen zijn dan simpelweg niet marktconform en zijn dus “geen getrouwe weergave” van de waarde van het bezit van de gemeente. Toch geeft de gemeentelijke accountant al jaren zijn goedkeurende verklaring op de jaarrekeningen en de balansen van de gemeente.

Waarom? Omdat de gemeente Bergen op Zoom bij een eventuele afboeking een boekverlies moet nemen, dat zij niet kan dragen en dan de belastingen fors moet verhogen. Een afboeking zou ook een erkenning betekenen van de forse fouten uit het verleden en dat willen de partijen die toen en nu daarvoor verantwoordelijk waren nog steeds niet erkennen.

De accountant doet gewoon wat haar opdrachtgever, de gemeente wil, want anders is ze een klant kwijt. Het zal duidelijk zijn dat de BSD-fractie niet akkoord kan gaan met jaarrekeningen die naar haar mening geen getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid.

Louis van der Kallen 

 


 

| RAADSPROGRAMMA |

 

Naar aanleiding van de oproep in de Bergse Bode zijn er een fors aantal suggesties en reacties over de inhoud van een te maken raadsprogramma binnengekomen. Daar zal de gemeenteraad iets mee moeten, want belofte maakt schuld. Bij mij komt de gedachte op of een enkeling het wel begrepen heeft. Wat mij echt opviel en zelfs ergerde was dat een belangrijke organisatie in de gemeente, te weten Stadlander, het zeker niet begrepen heeft of misschien juist wel.
Het college zegt te streven naar een raadsprogramma, gesteund en opgesteld door de gemeenteraad. Stadlander gaat echter van uit, gezien enkele citaten uit hun bijdrage voor het programma, dat het programma wordt opgesteld en uitgevoerd door de coalitie.

In de Stadlander memo “Samenhangende oplossing voor Halsteren”, schrijft Stadlander o.a.: “Nieuwe coalitie kan de regie nemen en haalt politieke winst” en “een integrale afspraak binnen de coalitie zou kunnen zijn…. “. Ook in de tweede memo over de integrale parkeeroplossing voor Bergen op Zoom wordt niet de gemeenteraad aangesproken, maar de partijen die de ‘coalitie vormen’.

Stadlander neemt, in mijn interpretatie van haar bijdrage, de gemeenteraad als geheel niet serieus. De coalitie echter wel. Hebben ze het niet begrepen wat met een raadsprogramma is bedoeld of denken ze dat de praktijk van de afgelopen jaren, dat de ‘echte’ besluiten zonder de niet coalitiepartijen worden genomen, wordt voortgezet. Mijn hoop is nu nog dat de nieuwe coalitie op het gebied van samenwerken met de gemeenteraad het, in het belang van ons Bergen op Zoom, wel beter gaat doen dan de oude. Of zal blijken dat veel vossen wel hun haar verliezen maar niet hun streken.

MegaphoneStadlander blijkt echter nu al uit te gaan van de oude machtsstructuren en manieren, terwijl ze meer zouden moeten luisteren naar de ‘machtelozen’ zoals de jongeren van Vesta en de niet coalitiepartijen in de gemeenteraad. Ook machtelozen kunnen goede ideeën hebben. Of moeten we nu gaan schreeuwen! 

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

09 juni 2014 – WOB VERZOEK LK/14009, KENMERK LK/14031

09 juni 2014 – FOTOGENIEK BERGEN, KENMERK LK/14032

10 juni 2014 – MANIFEST KLIMAATBESTENDIGE STAD, KENMERK LK/14033