NIET MEER VAN DEZE TIJD/ “WE HEBBEN BELEID GEMAAKT”/ VVD COLLEGEPARTIJ?

| jaar 3 | nummer 133 |

| 06-11-2016 | 11.00 uur |


 

| NIET MEER VAN DEZE TIJD |  

 

ponyweitjeOp de agenda van Beeldvorming 1 stond op 3 november de raadsmededeling over De Linie. Je kan er dan op rekenen dat er op de tribune wat mensen zitten van De Linie, want de actie ‘heel, schoon en veilig’ maakt best wat los.

Dit keer viel het mee. Er was maar één inspreekster, die opkwam voor haar belang. Zij en haar man huurden al meer dan 30 jaar een ponyweitje en wilden dat graag zo houden. Ook gebruikten ze een strookje tussen het weitje, dat ze huurden, en hun tuin. Om de vragen te beantwoorden was er maar één ambtenaar aanwezig, die was van Ruimtelijke Ordening, terwijl vrijwel alle vragen gingen over het gebruik van de gronden en het wel of niet aanwezige huurcontract en over de gebrekkige communicatie met de betrokken familie, wiens hobby hun ‘levensvervulling was’. Vragen over het gebruik van de gronden waarover nu een, in de ogen van velen, overbodige nieuwe weg gepland was, kon je verwachten. Het was dan ook niet slim om daar niet op voorbereid te zijn. Maar wat mij echt stoorde was dat de betrokken ambtenaar hobby terreinen zoals voornoemd ponyweitje “niet meer van deze tijd” noemde. Waarom trap je mensen, volstrekt onnodig, op hun ziel? Ik hoop dat er geleerd wordt. Want hier vielen wat communicatieve steken. Zo kweek je noch bij de raad, noch bij belanghebbenden draagvlak voor de op zichzelve goede zaak van ‘heel, schoon en veilig’.     

Louis van der Kallen

 


 

| “WE HEBBEN BELEID GEMAAKT” |  

 

hockeyveldNu is het in de raadszaal niet zo gek dat de woorden: “We hebben beleid gemaakt” van achter het spreekgestoelte worden uitgesproken. Gebruikelijk is het dan een wethouder. Of bij hoge uitzondering een raadslid die de wereld wil vertellen hoe goed hij of zij, het college of zijn fractie wel niet is in het bedenken van heus ‘beleid’.

Maar dit keer was het een inspreker die graag wil dat zijn club, in dit geval Mixed Hockey Club Tempo, beleid had gemaakt. Voorzitter Mike de Bruin was degene die even liet weten dat Tempo beleid had gemaakt en dat ze geld hadden gespaard! Maar niet genoeg om geheel zelfstandig een ‘waterveld’ aan te leggen. Het zandgevulde veld ‘was niet meer van deze tijd’. De rest van Neerlands top speelde al lang op watervelden en dat was ook nodig om blessures en gewrichtsschade te voorkomen. Hij wilde opheldering over waarom zomaar € 140.000,–,  die in de begroting 2016 nog beschikbaar waren om een zandveld op te knappen,  zonder waarschuwing of overleg van de begroting was verdwenen. Gelukkig was er een attent lid of bestuurslid geweest (ik denk secretaris tevens gemeenteraadslid Annette Stinenbosch) die in de begroting de kleine lettertjes had gelezen en nu maakte de club zich zorgen. Want ze hadden mooie plannen onder andere met LG-Hockey! Hij begreep dat de gemeente krap bij kas zat, maar Tempo wilde de benodigde pecunia wel lenen. Ze waren kredietwaardig, want zelfs met een halvering van het ledental konden ze de eventuele rente nog betalen.

Hij had wat de BSD betreft een punt. Zelden wordt er in Bergen op Zoom beleid gemaakt en is er geld beschikbaar. De € 140.000,– zijn niet weg, maar bleken voorlopig verschoven naar 2020 om dan eventueel het veld op te knappen. Voor de BSD is het duidelijk dat hier wederom sprake is van het laten vallen van een communicatieve steek. Uitstel van groot onderhoud van een veld kan gerechtvaardigd zijn, maar dan had een gesprek hierover met, in dit geval, Tempo wel voor de hand gelegen. Wat de BSD betreft komt dat waterveld er wel op korte termijn. Want een club met eigen geld, beleid en een goede inzet voor gehandicaptensport is niet alleen qua geld kredietwaardig, maar ook qua mentaliteit. Tijd dat dus ook de gemeenteraad op dit punt snel beleid maakt. Dat kan komende week al bij de begrotingsbehandeling. Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief ook zeggen: “We hebben beleid gemaakt”!

Louis van der Kallen

 


 

| VVD COLLEGEPARTIJ? |  

 

Maandag 31 oktober stond op de raadsagenda het “voornemen weigering verklaring van geen bedenkingen hondensportcentrum ’t Laag 2 te Bergen op Zoom”. De VVD diende een orde voorstel tot verwijdering van dit punt van de agenda.

Op zich is dat niets bijzonders. Wat wel bijzonder was waren de woorden die daar bij uitgesproken werden door de fractievoorzitter van de VVD. Zoals: “tegenstrijdige informatie die nu voor ligt”. De stukken, die vanuit het college ter tafel waren gebracht, bevatte naar mijn waarneming niets tegenstrijdigs. Als dat het geval zou zijn, was/is dat alle reden tot het indienen van een motie van afkeuring of wantrouwen. Tegenstrijdig was de inbreng van derden/belanghebbenden bij deze zaak. Maar dat is niet raar. Raadsleden moeten naar onze opvatting primair besluiten baseren op de officieel ter beschikking gestelde informatie of de juistheid daarvan aanvechten en daar dan ook de consequentie aan verbinden dat, als deze onjuist zou zijn, de wethouder daarvoor ter verantwoording geroepen dient te worden.

Nog ‘mooier’ was de uitspraak: “het stuit ons tegen de borst dat we eigenlijk een voorstel moeten steunen, van het college, waar we inhoudelijk niet achter staan.” Collegepartijen moeten klaarblijkelijk voorstellen steunen. Want een VVD tegenstem had gewoon kunnen volstaan. In plaats van besluitvorming op basis van de van het college ontvangen (naar mijn mening niet tegenstrijdige) informatie, wilde de VVD dus eigenlijk een voorstel niet steunen en kwam met de ‘vondst’ uitstel, dan hoeven we over het voorstel niet te stemmen. Vermoedelijk om een conflict in het college te vermijden. Wie betaalt de prijs voor dit bestuurlijk disfunctioneren? Alle belanghebbenden. De onzekerheid duurt immers voort.

Met behulp van een deel van de niet collegepartijen (iedereen behalve de BSD) werd met 17 tegen 16 stemmen het voorstel afgevoerd. En het college kreeg in feite de opdracht mee alles nog eens te bekijken. Desnoods met de inzet van externen. Onenigheid binnen de collegepartijen mag dus weer geld kosten. In feite is het milieucategorie 3.1 (college) of  2 (VVD en anderen). Het college mag vanuit de BSD fractie rekenen op een motie van wantrouwen wegens het verstrekken van onjuiste informatie, verwoord in het huidige voorstel als zou blijken dat het milieucategorie 2 zou zijn, terwijl nu 3.1 in de stukken is vermeld.

Voor sommigen is het moeilijk werkelijk bestuurlijk bezig te zijn. Leuk voor ons is dat klaarblijkelijk de huidige VVD liever kiest voor het plezieren van haar achterban dan voor het bestuurlijk opereren op basis van wet en regelgeving en op basis van de kennis verkregen van hun eigen college. Dat laat zien dat een VVD in een college niet een club is die bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt als dat nodig is, maar desnoods besluitvorming frustreert als de eigen achterban dat verlangt. Wij wensen GBWP en D66 veel sterkte en veel plakkracht aan het bestuurlijk fluweel toe.      

Louis van der Kallen