VRAGEN EX ART. 39 HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING, KENMERK PVDK/18003

 


 

Bergen op Zoom, 30 januari 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Ex art. 39 huishoudelijke ondersteuning, kenmerk PVDK/18003

 

Geacht college,

Met verbijstering en tegelijk met volledige herkenning heb ik bijgevoegd schrijven van Mr. A. van ’t Laar gelezen. De inhoud van het schrijven sluit naadloos aan bij datgene wat de BSD-fractie in 2015, 2016 en 2017 in schriftelijke vragen aan uw college heeft voorgelegd. Tot op dit moment blijft u bij uw standpunt dat de wijze waarop u de WMO, meer speciaal het onderdeel huishoudelijke ondersteuning uitvoert, correct is en geheel volgens de (wettelijke) regels plaatsvindt. De heer van ’t Laar bestrijdt dit en wij delen zijn opvattingen. Sterker nog: het is schandalig dat u het zover laat komen dat, naast de kritiek vanuit de raad, nu ook  een voormalig bestuursrechter u hierop indringend moet wijzen. Daarnaast geeft u er blijk van dat u de zorgbehoevende burger niet serieus neemt. Ook ik heb diverse malen van nabij van cliënten kunnen vernemen hoe u omgaat met bezwaren tegen WMO-beschikkingen en de daarbij te volgen wettelijke procedures, zoals ook door de heer van ’t Laar uitgebreid wordt aangegeven.

De BSD-fractie heeft daarom (wederom) de volgende vragen aan uw college:

  1. Herkent u zich in de door de heer van ’t Laar beschreven kritiek?
  2. Zo ja, kunt u uitgebreid aangeven op welke onderdelen u die kritiek deelt?
  3. Is dit voor u aanleiding het beleid en de uitvoering van de WMO hierop aan te passen?
  4. Zo neen, kunt u uitgebreid aangeven op welke onderdelen de kritiek volgens u terecht is?
  5. Kunt u uitgebreid aangeven waarom deze kritiek niet terecht is?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom