10.000 KILO VUURWERK/ DE BEHOEFTE AAN WONINGEN/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 2/ BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 35 |

| 02-11-2014 | 10.30 uur |


 

| 10.000 KILO VUURWERK |  

 

vuurwerk enschede

Vuurwerkramp Enschede, 13 mei 2000

In de Bergse Bode van zondag 26 september stond op de gemeentelijke pagina’s de binnengekomen aanvraag van de omgevingsvergunning van de Bergse Dumphal. Op dinsdagmiddag ben ik deze eens gaan inzien. Het was wel even wennen, want dit gebeurde digitaal in de hal van het stadskantoor en met ondersteuning van een welwillende ambtenaar. Op sommige momenten is dan wel een adelaarsblik nodig om op het aan de muur opgehangen beeldscherm te vinden wat je zoekt.

Kern van mijn bevinding was dat in de nieuw te bouwen Bergse Dumphal een vuurwerkopslag komt voor maximaal 10.000 kilo vuurwerk. Ook al heb ik alle vertrouwen in het vakmanschap en de goede bedoelingen van de ondernemer, mij bekruipt toch een gevoel van ‘moet dat nu in een omgeving waar ook mensen wonen en recent een flatgebouw is opgetrokken?’

Bestudering van de tekeningen laat zien dat er een fors aantal voorzorgsmaatregelen worden genomen in de zin van automatische brandmelders, ontruiming- en blusinstallaties. Maar toch is mijn gevoel: kan en moet dit anno 2014 niet anders? Voorbeelden leren dat er ondanks alle te nemen maatregelen er altijd iets fout kan gaan. Naar het gevoel van de BSD-fractie hoort een dergelijke voorziening op een bedrijventerrein en zover als maar mogelijk is van andere bebouwingen waar mensen wonen en/of werken. In ons volle landje is dat moeilijk, maar het kan al snel optimaler dan de nu gekozen locatie op het Geertruidaplein. En als het dan toch ergens gebouwd wordt, doe dan de vuurwerkopslag niet aan de buitenkant van de bebouwing maar ergens inpandig. Zodat het voor onwelwillende buitenstaanders moeilijker wordt er binnen te dringen.   

Louis van der Kallen

 


 

| DE BEHOEFTE AAN WONINGEN |  

 

Op 30 oktober 2014 verscheen de nieuwe bevolkingsprognose van de provincie Noord-Brabant. De kop op het persbericht was: “Nieuwste prognose: behoefte aan nieuwe woningen blijft groot”. En weer worden de gemeenten op het verkeerde been gezet! Het stuk is gebaseerd op het peilen van behoeften. Op basis van die gepeilde behoefte komt de provincie tot de conclusie dat er tot 2030 nog 35.000 woningen in West-Brabant gebouwd zouden moeten worden om aan die behoefte te kunnen voldoen.

Er is volgens de provincie behoefte aan meer woningen, omdat vooral jonge mensen zelfstandig willen wonen. Maar tussen iets willen en kunnen is een groot verschil. Zeker als het gaat om de aankoop of huur van woningen komt het niet alleen aan op wat je wilt, maar ook en vooral wat je inkomen toelaat. Door de hoge jeugdwerkloosheid en flexibilisering van de arbeidsmarkt ervaren jeugdigen vaak een grote inkomensonzekerheid en blijven de inkomens, ondanks de soms hoge opleidingsniveaus van hen lager dan gewenst. De behoefte om zelfstandig te wonen is groot, maar het alleen kunnen betalen blijkt vaak een onmogelijkheid. De provinciale prognoses hebben in het verleden geleid tot veel te optimistische bouwprogramma’s van gemeenten. Deze hebben geleid tot grote verliezen op de gemeentelijke grondbedrijven, waarvan we de gevolgen nog tientallen jaren zullen merken. Nu weer voor veel geld plannen blijven maken en ontwikkelen, zonder dat de woningen ook echt betaalbaar zijn voor jongeren en andere kopers, heeft geen zin en gaat leiden tot verder oplopende verliezen.

Het wordt tijd voor meer realisme. De BSD-fractie zal in Bergen op Zoom blijven proberen de collega’s ervan te overtuigen dat het keer op keer maken van plannen, gebaseerd op behoeften zonder de betaalbaarheid daarbij te betrekken, zal leiden tot verder oplopende verliezen.

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 2 |  

 

OOSTZEE

Satelietopname van de blauwalg in de Oostzee

De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. De komende maanden, jaren zullen op deze site en op www.onswater.com artikelen verschijnen die ingaan op de oorzaken en gevolgen van voornoemd regeringsbesluit.

Kern motivatie van het besluit tot verzilting is dat ‘verzilting de definitieve oplossing zou zijn voor de aanpak van de blauwalgproblematiek in het Volkerak-Zoommeer’. 

Nu bestrijdt ondergetekende dat er nog sprake is van een blauwalgproblematiek op het Volkerak-Zoommeer, maar laten we voor de discussie maar eens aannemen dat er nu of in de toekomst van een zoet Volkerak-Zoommeer nog sprake zou kunnen zijn van een blauwalgprobleem. Is verzilting dan een definitieve oplossing? De blauwalg (cyanobacterie) die tot 2011 met regelmaat tot bloei kwam in het Volkerak-Zoommeer is de micro-cystis. De micro-systis is een zoetwater blauwalg. Na verzilting zal deze inderdaad niet meer voor komen in het Volkerak-Zoommeer en in die zin is verzilting dus een oplossing. Maar als je kijkt naar de reden van het voorkomen van blauwalgen is dat zij floreren in water dat niet of nauwelijks doorstroomt en dat hoge concentraties bevat van voedingsstoffen (nutriënten) als fosfaten en nitraten. Blauwalgen komen ook in zoutwater voor. Dat zijn wel andere soorten maar ze gedijen in wateren die voldoen aan de criteria: slecht doorstromend, en met veel voedingsstoffen. Dit soort omstandigheden doen zich elders in de wereld, ook in zout water, voor en dan floreren de blauwalgen. Als voorbeeld de Oostzee (Baltic-Sea). De Oostzee kent slechts een beperkt getij, bevat veel relatieve ondiepten en hoge concentraties voedingsstoffen. Kortom, zij het op een andere schaal, lijkt de Oostzee veel op een straks zout Volkerak-Zoommeer. De Oostzee kent een zeer ernstige blauwalgproblematiek! Klik eens op deze link om te zien wat voor problematiek. Is dit ons toekomstbeeld? Na verzilting zal het Volkerak- Zoommeer nog steeds, ondanks een beperkt getij, weinig doorstroming kennen en ook de concentraties aan voedingsstoffen in de vorm van fosfaten en nitraten zullen hoog blijven. De woordvoerders van Rijkswaterstaat op de informatiebijeenkomst van 28 oktober 2014 in het Markiezenhof ontkrachten het bovenstaande niet. Op vragen vanuit het publiek was tot twee keer toe het antwoord: “verzilting is de oplossing voor deze blauwalg, micro-cystis.”, zonder dat er ingegaan werd op het voorbeeld van de Oostzee en of blauwalgbloei in een zout Volkerak- Zoommeer voor zou kunnen komen.

Moeten we voor verzilting en het beperkt getij dan 280 miljoen euro uitgeven?

Het antwoord van de BSD is helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

26-10
VRAGEN EX ART. 39, AGENDEREN GEVOLGEN ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE GREVELINGEN EN VOLKERAK-ZOOMMEER, KENMERK LK/14078


30-10

VRAGEN EX ARTIKEL 39, RECENTE BERICHTEN OVER BUDGET WMO EN JEUGDWET, KENMERK PVDK/14079

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

04-08
DIVERSEN 2014-7, KENMERK LK/14050

ANTWOORD, KENMERK U14-044327
29-10


15-08
DIVERSEN 2014-9, KENMERK LK/14053

ANTWOORD, KENMERK U14-012290
29-10


27-09
SCHULDPOSITIE GEMEENTE, KENMERK LK/14065

ANTWOORD, KENMERK U14-044164
29-10


29-09
ARCHIVEREN WEBSITE GEMEENTE, KENMERK LK/14067

ANTWOORD, KENMERK U14-043229
27-10


30-09
BRIEF VOORZITTER VOEDSELBANK, KENMERK PVDK/14069

ANTWOORD, KENMERK U14-043701
10-10


30-09
PADEN LANGS TRIMPARCOURS, KENMERK DVDK/14068

ANTWOORD, KENMERK U14-043767
29-10


08-10
BOZTOBERFEST, KENMERK MM/LK/14072

ANTWOORD, KENMERK U14-043907
29-10