VRAGEN EX ARTIKEL 39 INZAKE BUDGET LEEFBAARHEID WIJK BORGVLIET, KENMERK FEK/17042

 


 

Bergen op Zoom, 11 november 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Vragen ex artikel 39 inzake budget leefbaarheid Wijk Borgvliet,  kenmerk FEK/17042
 

Geacht College, 

Binnen de fractie van de BSD hechten wij grote waarde aan de leefbaarheid en het leefbaar maken en houden van onze wijken. Wij zijn dan ook blij dat ons college dit onderdeel tot een van haar belangrijke speerpunten heeft gemaakt. Onze wethouder, mevrouw Kammeijer is vaak te vinden in de wijken en toont zich een betrokken bewindsvrouw. Echter valt het ons op dat in mei een budget is vrijgemaakt, zodat de Fitfabriek haar activiteiten in Wijk Borgvliet voor de periode van een half jaar verder kon doorzetten en vormgeven ten einde de leefbaarheid in deze wijk te vergroten. Ons is ter ore gekomen dat er wederom een nieuw budget vrijgemaakt zou worden voor een half jaar met eventuele uitloop naar een jaar. Dit alles was afhankelijk van het succes dat geboekt zou worden gedurende het eerste half jaar. Na evaluatie is door uw ambtelijke dienst met de Fitfabriek geconstateerd dat het succes uitstekend was en dat de overlast in de wijk was verminderd. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen.

  • Is het college voornemens het succes dat in de eerste periode van een half jaar is bereikt verder te continueren in Wijk Borgvliet?
  • Hoe staat het college ten opzichte van de visie van de Fitfabriek en kan het college zich in deze visie vinden?
  • In hoeverre draagt de visie van de Fitfabriek bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijken?
  • Is er een gat in de activiteiten van de Fitfabriek en die van Wij Zijn?
  • Zo ja, hoe gaat uw college dit gat dichten?
  • Sluiten de activiteiten van de Fitfabriek aan bij de behoeften van de overlast veroorzakende doelgroep?
  • Kan het college de ontspoorde jongeren, of jongeren die dreigen te ontsporen, voldoende uit de anonimiteit halen om hen te behouden voor afglijden?
  • Gaat het college weer investeren in de activiteiten op het gebied van leefbaarheid in de Wijk Borgvliet? 

De fractie van de BSD zag graag bespreking/beantwoording in de commissie mens en maatschappij van de maand december.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Farid El-Khassim