ZUID-WESTSINGEL E.O., KENMERK LK/14041

 


 

Bergen op Zoom, 22 juli 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Zuid-Westsingel e.o., kenmerk LK/14041

Geacht College,

Met regelmaat bereiken de BSD-fractie van bewoners en gebruikers vragen over de verkeer/parkeersituatie van de Zuid-Westsingel.

De parkeerdruk is de afgelopen jaren in het gebied van de Zuid-Westsingel alleen maar toegenomen en met de realisering van de bebouwing aan het Gertruidaplein zal deze situatie nog verder verslechteren. Een niet limitatieve opsomming van het verloren gaan van parkeergelegenheden: 10 plaatsen op het binnenterrein van de flat De Gelder, gedeeltelijk volbouwen Gertruidaplein, plaatsing diverse ondergrondse containers. Tevens maken steeds meer bewoners van de binnenstad gebruik van de parkeergelegenheid op de Zuid-Westsingel en haar omgeving, omdat het daar vanaf 18.30 uur vrij parkeren is. Ook bezoekers van de Koninkrijkszaal (Glymesstraat) nemen juist vlak na 18.30 uur parkeerplaatsen in met als gevolg dat de bewoners, die na 18.30 thuiskomen, soms op meer dan 500 meter van hun woning moeten parkeren. Tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten zou volgens bewoners door ambtenaren zijn gezegd dat zij maar moeten gaan parkeren achter de woonboulevard. De parkeerproblematiek ontneemt een belangrijk deel van het woongenot en daarmee heeft het ook een verder prijsdrukkend effect op de huizenprijzen in de omgeving.  

De bewoners ervaren dat met de drempels onvoldoende de snelheid uit het voortrazende verkeer wordt gehaald. Terwijl de drempel aan op de hoek Zuid-Westsingel/ Boutershemstraat/Westsingel/Van Konijnenburgweg. Als een hinderpaal wordt gezien voor de doorstroming op het betrokken kruispunt.  

De BSD –fractie heeft de volgende vragen:  

  • Waarom is de parkeerproblematiek van de Zuid-Westsingel e.o. tot op heden, zo lijkt het, geen punt van aandacht? Terwijl helder moet zijn dat met het (gedeeltelijk) bebouwen van het Gertruidaplein het bestaande gebrek aan parkeerplaatsen alleen maar toeneemt. 
  • Vanuit bewoners is op voorlichtingsbijeenkomsten al eens geuit om parkeerhavens te maken in plaats van parkeerplaatsen (dus dwars tegen de rand van De Kiek). De ambtelijke reactie volgens de bewoners was: “dit kan niet omdat de Zuid-Westsingel een doorgaande weg is”, maar gelet op het feit dat het een 30 km zone betreft komt de BSD-fractie dit niet voor als een steekhoudende reactie. Is het mogelijk om bij een herinrichting van de Zuid-Westsingel te komen tot insteekhavens?
  • Welke mogelijkheid biedt Kijk in de Pot om een beperkt terrein, bijvoorbeeld tussen 18.00 uur en 10.00 uur te laten functioneren als overloop parkeergelegenheid?
  • Tijdens een presentatie in 2013 voor bewoners werd een herinrichting van de bocht in de Zuid-Westsingel bij het Gertruidaplein en in aansluiting met de Kiek/Escarp aangekondigd. Dit om de veiligheid van met name de fietsers te vergroten. Het was aangekondigd dat die werkzaamheden voorjaar 2014 afgerond zouden zijn. Waarom zijn die plannen tot op heden niet uitgevoerd?
  • Wil uw college overwegen het ingangstijdstip van het vrij parkeren te verschuiven naar bijvoorbeeld 21.00 uur?
  • Zijn alternatieve/aanvullende maatregelen bekend om te komen tot snelheidsbeperkingen? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen