UW ERVARINGEN MET DE VERANDERINGEN IN DE ZORG/ FARID: KLOOF DICHTEN MET DE BURGER/ BESTRIJDT DE ARMOEDE…/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 3

| jaar 1 | nummer 36 |

| 09-11-2014 | 15.15 uur |


 

| UW ERVARINGEN MET DE VERANDERINGEN IN DE ZORG  |  

 

onderzoekssiteMet ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Ook de gemeente Bergen op Zoom is verplicht om de WMO uit te gaan voeren, ook al is er minder geld vanuit het Rijk hiervoor beschikbaar. De BSD-fractie is noodgedwongen akkoord gegaan met de afspraken die in de gemeenteraad zijn gemaakt over de uitvoering van de WMO in Bergen op Zoom.

Ze heeft daarbij wel een aantal voorwaarden gesteld. Belangrijke voorwaarde is dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Iedere inwoner van onze gemeente moet, ongeacht leeftijd, wel of geen beperking of inkomen, mee kunnen doen aan en in de samenleving. Als het geld dat het Rijk beschikbaar stelt onvoldoende zal blijken te zijn, zullen er vanuit de gemeentekas extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden om het geven van goede zorg te garanderen. De BSD-fractie heeft daarom aangekondigd de uitvoering van de WMO uiterst kritisch te zullen volgen. Om aan dit kritisch volgen gestalte te geven heeft de BSD een voor Bergen op Zoom uniek product ontwikkeld. Vanaf 7 november is de onderzoekswebsite  www.boz.nu het wereldwijde web op gegaan.

Het eerste onderzoek van de BSD (ouderenzorg, mantelzorg en jeugdzorg) behelst twee onderzoeken: een nulpuntmeting en het eerste vergelijkende onderzoek in 2015. Er komen in 2015 dan ook drie uitslagen:

1. Het eerste onderzoek dat 31 december 2014 stopt. De nulmeting..

2. Het tweede onderzoek dat 1 juni 2015 stopt.

3. De vergelijking tussen beide onderzoeken.

De doelstelling van het onderzoek is middels een nulmeting het effect van de decentralisaties op de dienstverlening inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen mogelijke problemen bij de overgang van de taken van de landelijke overheid naar de gemeenten worden geïnventariseerd en met harde cijfers worden onderbouwd. De zaken die goed gaan komen uiteraard ook aan het licht. Dit zal eveneens inzichtelijk gemaakt worden. De resultaten van de onderzoeken worden bekend gemaakt via onze websites begin januari 2015 (de nulmeting), begin juni 2015 (het tweede onderzoek) en half juni 2015 (de vergelijking).  

Hebt u, direct of indirect, te maken met de veranderingen in de zorg aarzel dan niet en ga naar www.boz.nu en vul eventueel samen met anderen (de zorgontvanger of zorggever) de enquête in en lever uw bijdrage in de strijd voor het overeind houden van een zorgzame samenleving. Heeft u familieleden of vrienden die de enquete niet zelfstandig in kunnen vullen, dan vragen wij u daarbij behulpzaam te zijn. U vindt de BSD aan uw zijde. Laat het werk van de samenstellers van deze website Marcel Mulder en Ank van der Kallen een succes worden. Onze vertegenwoordigers in de gemeentelijke commissie Mens en Maatschappij Piet van den Kieboom, Farid El-Khasim en Diana van Beest willen graag met de kennis uit het onderzoek voor u aan de slag om onderbouwd te zorgen dat de zorg in Bergen op Zoom acceptabel blijft of als het fout gaat, wat wij vrezen, weer acceptabel word, zodat de BSD, samen met u, het college en die ‘gasten’ in Den Haag helder kunnen maken hoe de burgers in Bergen op Zoom de komende veranderingen ervaren.  

De BSD-fractie

 


 

| FARID: KLOOF DICHTEN MET DE BURGER!  |  

 

de keetVerschillende malen heb ik mij voorgenomen om een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven. Ik werd hier echter steeds van weerhouden door de verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Ik ben namelijk van mening dat je als politicus iets moet kunnen veranderen in de samenleving, omdat je achterban zijn of haar stem aan jouw heeft toevertrouwd. Ik heb als politicus helaas niets te melden in die zin dat ik van mening ben dat, indien je deel uit wilt maken van de coalitie, je jezelf goed moet realiseren of je dan nog wel de partijstandpunten voldoende op de agenda kunt krijgen, zonder afbreuk te doen aan hetgeen je de kiezer hebt beloofd.

De burgers die op de BSD hebben gestemd hebben dit weloverwogen gedaan en dan zou het wrang zijn om als BSD in een coalitie te gaan zitten met partijen, die toch hele andere uitgangspunten hebben dan de BSD. Kun je dan als partij nog wel voldoende naar je kiezer het beeld uit blijven stralen dat je een Sociaal Democratische partij bent! Onze burgers binnen de gemeente Bergen op Zoom verdienen beter, zij verdienen een college dat handelt vanuit een door het volk afgegeven volmacht! Burgers raken nu de link met hun vertegenwoordigers kwijt, al decennialang. Helaas nu nog meer dan een aantal jaren geleden heeft de burger steeds minder vertrouwen in de politiek.  De politiek is verder van de burger komen te staan, heeft zich van haar bestaansrecht vervreemd.  

Vorig jaar heb ik met Ricky Dinkelberg voor het eerst contact gehad, waarin zij een plan had om in Wijk Fort Zeekant een ontmoetingsplaats te creëren. Ik heb toen van dichtbij meegemaakt hoe moeilijk het haar is gemaakt om uitvoering te geven aan haar plannen. Op allerlei manieren zijn haar paden met veel prikkeldraad afgegrensd en werden steeds weer nieuwe grenzen opgeworpen. Uiteindelijk is het haar met veel bloed zweet en tranen gelukt om een prachtig stukje burgerparticipatie te realiseren. Vrijdag 31 oktober was de officiële opening van De Keet en op deze avond is weer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om de burgers serieus te nemen in hun plannen om de samenleving leefbaarder te maken. Honderden kinderen waren aanwezig en ontelbare ouders waren er ook om van deze prachtige vorm van burgerparticipatie te genieten! De krachten die er spelen bij de vrijwilligers en bij de verschillende vorm van hulp die zij met zich meebrengen gaven mij een warm gevoel die ik al jaren niet meer had gevoeld! 

Wij, als politici, moeten weer terug naar deze burger. Niet vergeten waar wij vandaan komen en vooral waar we naar toe willen als mens (individu) en als collectief, want wij blijven een samenleving ondanks het feit dat het woord SAMEN nogal eens lijkt te worden verwaarloosd door ons. Steeds stellen wij dat participeren in de samenleving een ieders eigen verantwoordelijkheid is! De realiteit echter laat steeds zien dat dit niet het geval is of kan zijn. Mensen hebben elkaar nodig en moeten het vertrouwen krijgen dat het stukje waar zij behoefte aan hebben op hun wijze kan worden ingevuld. Ideeën moeten door het college omarmd worden om een leefbare samenleving te maken, maar vooral ook te continueren. Mensen zoals Ricky Dinkelberg zijn er in Bergen op Zoom bij bosjes, ze moeten alleen gezien worden. Het is aan de politiek om de kloof te dichten. Als we van burgers verwachten dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en ze daarop ook aanspreken dan kan het niet anders dan dat wij als politici (dit geldt ook voor mij) ook aan enige zelfreflectie doen.

Weten politici wel wat er speelt achter de voordeuren van onze kiezers?  Politici, weet u wie er op u gestemd heeft? 

Farid El-Khassim

 


 

| BESTRIJDT DE ARMOEDE…..  |  

 

bedelaarOp vrijdag 7 november ben ik naar een symposium geweest in Monster georganiseerd door “Lokaal13” met drie (oud)hoogleraren als sprekers. Het hoofdthema waren de ontwikkelingen op het vlak van gemeentelijk autonomie. Sprekers waren Douwe Jan Elzinga, Geert van Istendael en Meindert Fennema 

Voor mij was de mooiste uitspraak, één die ik de lezer van de BSD nieuwsbrief niet wil onthouden, van Meidert Fennema over een suggestie die hij had gedaan richting een prominent VVD-lid voor een slogan  voor de komende verkiezingen: “Bestrijdt de armoede, doodt de bedelaar.”  Zijn suggestie werd niet overgenomen. Het was een interessante bijeenkomst met een goede discussie over de gemeentelijke autonomie. Voor mij een reden om vaker naar de bijeenkomsten van Lokaal13 te gaan. Wat ook leuk was dat ik een Bergenaar tegenkwam over wiens familie, Van Rompaey, ik recent in het boek “Bergen betrokken” had gelezen. Zo zie je maar: je rijdt honderd kilometer, je pakt een broodje en een Bergenaar knoopt een gesprek met je aan.

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 3 |  

 

OOSTZEE

Satelietopname van de blauwalg in de Oostzee

De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. In het artikel van vorige week over de gevolgen/risico’s verbonden aan de verzilting liet ik zien dat blauwalgen ook voor komen in zout water. Met als voorbeeld de blauwalg ellende in de Oostzee (Baltic-Sea).

Bij een ontwerp-rijksstructuurvisie wordt ook altijd een Milieueffectrapport gepresenteerd waarin normaliter alle mogelijke effecten en risico’s van een maatregel, zoals het verzilten, door deskundigen is geïnventariseerd. Dat is ook nu het geval. In 190 pagina’s komen tal van mogelijke en soms ook te verwachten risico’s en effecten aan het bod, behalve mijn stelling en uitleg dat met het verzilten van het Volkerak-Zoommeer de blauwalgproblematiek weer op kan duiken. Ben ik nu gek of onwetend of is het voor veel geld tot stand gekomen nieuwe milieueffectrapport mogelijk onvolledig of gezuiverd van alles wat over het verkondigde ‘heil’ van de verzilting twijfel op kan roepen?

Ik ben iemand die al heel lang, volgens sommigen te lang, zich verdiept in het Volkerak-Zoommeer en steeds heeft verkondigd dat de natuur het blauwalgprobleem zou oplossen en dat verzilting van een meer, met beperkte doorstroming en veel voedingsstoffen als nitraten en fosfaten, de problemen niet met zekerheid hoeft op te lossen. Omdat ik zolang meedraai en me niet door duur betaalde ‘deskundigen’, die geneigd zijn te vertellen wat de betaler wil horen, het zwijgen op laat leggen en gewoon blijf nadenken, heb ik eens gekeken wat in een eerder milieurapport over het Volkerak-Zoommeer met betrekking tot de risico’s van verzilting werd geschreven.

In april 2012 verscheen de Ontwerp MER “Milieueffectrapportage waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer”. 298 pagina’s dik en vol met mogelijke effecten en risico’s van onder andere een mogelijke verzilting. In tegenstelling tot het nieuwste rapport hadden opdrachtgevers van toen ook een aantal buitenlandse deskundigen om hun mening gevraagd. Op pagina 145 van de rapportage uit 2012 is in een “Expert review” d.d. oktober 2006 onder het kopje ‘risico’s en bijwerkingen’ te lezen:

  • “Een zout Volkerak-Zoommeer zou een habitat kunnen gaan vormen voor schadelijke mariene algensoorten.
  • Langdurige perioden van sterke gelaagdheid en een gering zoutgehalte in de bovenste waterlaag zouden kunnen leiden tot een hoge concentratie van micro-algen, die buiten het bereik blijven van algenetende bodemdieren, zoals mosselen.”

Eveneens hebben de experts gemeld dat de spontane herintroductie van mosselen etc. te positief is geschat. Die buitenlandse deskundigen achten het dus mogelijk dat (blauw)algen ook in een zoutmilieu op zouden kunnen gaan treden en overlast kunnen gaan veroorzaken. Moeten we voor verzilting en het beperkt getij dan 280 miljoen euro uitgeven? Terwijl we nu vrijwel van de blauwalg overlast verlost zijn en de zoete natuur zich prachtig heeft ontwikkeld! Het antwoord van de BSD is helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/ 

Louis van der Kallen