ART. 39 VRAGEN: VOG VOOR PERSONEEL THUISZORGINSTELLINGEN, KENMERK PVDK/15027

 


 

Bergen op Zoom, 11 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:          Art. 39 vragen: VOG voor personeel thuiszorginstellingen, kenmerk PVDK/15027

 

Geacht college,

Op 10 mei jl. werd in het KRO-programma “De Monitor” uitvoerig verslag gedaan van het bestelen en uitbuiten van ouderen door personeel van een thuiszorginstelling. Het gaf een walgelijk beeld van stelende en uitbuitende zorgmedewerkers, die juist het vertrouwen genoten van deze zorgbehoevende ouderen. Bij de getoonde situaties konden de ouderen en hun familie vaak niet rekenen op serieuze aandacht van politie en justitie. In veel gevallen kwam het dan ook niet tot vervolging nadat er aangifte was gedaan. De bewijslast blijkt in de praktijk kennelijk moeilijk rond te krijgen.

Ronduit verbijsterend was de openlijke mededeling van de zorginstelling dat in veel gevallen geen sprake is van een verplichte ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) . Tweede kamerleden en de verantwoordelijk staatssecretaris verwijzen desgevraagd naar de gemeenten die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Is u bekend of er in de gemeente  Bergen op Zoom in de afgelopen periode tot nu toe sprake is geweest van dergelijke strafbare feiten?
  2. Is hiervan aangifte gedaan en heeft hierop ook daadwerkelijk vervolging plaats gevonden?
  3. Indien zich een situatie, zoals aangegeven, voordoet met (een) medewerker(s) van een    zorginstelling waarmee u een contract heeft gesloten voor het leveren van huishoudelijke zorg aan en begeleiding van ouderen, welke gevolgen zal dit dan, naast een mogelijk justitiële vervolging van de individuele medewerker(s), voor de instelling hebben ten aanzien van het contract?
  4. Welke afspraken heeft uw college gemaakt met de gecontracteerde zorginstellingen met betrekking tot huishoudelijke verzorging en begeleiding als het gaat om de betrouwbaarheid van medewerkers?
  5. Heeft u in de contracten, die u met zorgverleners heeft gesloten, specifiek een verplichte VOG voor medewerkers opgenomen?
  6. Welke andere maatregelen heeft u getroffen om te voorkomen dat juist deze kwetsbare groep zorgbehoevenden slachtoffers kunnen worden van stelen of uitbuiten?

 

De BSD-fractie is zich bewust van de grote gevoeligheid van haar vragen. Vooraf geeft ze daarom aan dat ze geen enkele bedoeling heeft om welke beroepsgroep of branche-organisatie in diskrediet te brengen. Echter datgene wat in “De Monitor” werd gemeld en de reactie van politie en justitie daarop, baart mijn fractie zorgen. Zeker wanneer daar door Den Haag wordt terugverwezen naar de gemeenten.

De BSD-fractie ziet u beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Piet van den Kieboom